PROJEKT STOP SUSZY! – OTWARTY NA DIALOG

Niniejsza informacja jest odpowiedzią na publikację WWF Polska

W trakcie opracowywania Planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) zadbano o szeroki dostęp do informacji o projekcie.

W ramach prac przeprowadzono ankietyzację wśród 3,5 tys. podmiotów związanych z gospodarką wodną. Polem do prezentacji projektu planu były ogólnopolskie konferencje eksperckie oraz półroczne konsultacje społeczne realizowane w 15 miastach Polski. Uczestniczyło w nich łącznie 1200 przedstawicieli różnych środowisk, w tym naukowców, samorządowców oraz reprezentantów organizacji społecznych z różnych regionów Polski. W ramach konsultacji społecznych projektu PPSS zgłoszono ponad 800 wniosków i uwag dotyczących przeciwdziałania skutkom suszy. Opracowujący plan odnieśli się do wszystkich uwag zgłaszanych w ramach projektu PPSS, a zestawienie wraz z ostatecznym rozstrzygnięciem zawiera Tabela uwag i wniosków z konsultacji społecznych i opiniowania projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Poddanie Planu przeciwdziałania skutkom suszy półrocznym konsultacjom społecznym pozwoliło uwzględnić w nim bezpośrednie oczekiwania mieszkańców, samorządów, a także organizacji pożytku publicznego z różnych regionów kraju. Plan zawiera 182 zadania, które są efektem oczekiwań lokalnych społeczności, a także 334 zadania z zakresu małej retencji i 78 inwestycji znajdujących się już w programie inwestycyjnym Wód Polskich.

Z uwagi na materiały publikowane w Internecie przez WWF Polska, odnoszące się do możliwości udziału w konsultacjach społecznych dokumentu i zgłaszania uwag informujemy, że w trakcie konsultacji społecznych WWF Polska zgłosiła do planu 30 uwag/wniosków. Z czego 15 uwag wskazano wyjaśnienia, pięć z tych uwag uwzględniono (całościowo bądź częściowo), natomiast 10 uwag nie zostało uwzględnionych w planie. Szczegółowe informacje o odniesieniu się opracowujących Plan do zgłoszonych przez WWF Polska uwag/wniosków są dostępne w poniższych linkach:

Sposób rozpatrzenia uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych projektu PPSS jest dostępny na stronie: https://stopsuszy.pl/final-procesu-konsultacyjnego-projektu-ppss/

Sposób rozpatrzenia uwag z konsultacji prognozy oddziaływania na środowisko jest tutaj https://stopsuszy.pl/podsumowanie-i-uzasadnienie-soos-projektu-ppss/

Podkreślamy, że na plan przeciwdziałania skutkom (PPSS) suszy nie można patrzeć wybiórczo i skupiać się jedynie na zadaniach inwestycyjnych. W dokumencie wyraźnie jest wskazane, że aby skutecznie przeciwdziałać skutkom suszy, należy działać kompleksowo i wdrażać wszystkie proponowane przedsięwzięcia. Są to zarówno inwestycje z zakresu małej i dużej retencji na obszarach wiejskich oraz w miastach,  a także działania edukacyjne skierowane zarówno dla osób dorosłych, jak i do dzieci, zwracające uwagę na potrzebę racjonalnego oraz zrównoważonego gospodarowania wodą oraz zachowania jej zasobów dla przyszłych pokoleń.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Link z publikacją WWF, do której odnosi się niniejsza informacja:

https://infowire.pl/generic/release/584285/jak-rozmawiac-nie-sluchajac-konferencja-wod-polskich