Konsultacje prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu PPSS

Konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu
planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie poda do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy. Wszyscy zainteresowani będą mogli złożyć uwagi i wnioski do ww. dokumentów.

Konsultacje społeczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko
projektu PPSS są zaplanowane w dniach od 25.05 do 24.06.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że udział w spotkaniach konsultacyjnych jest bezpłatny. Aby umożliwić udział w konsultacjach różnym grupom społecznym Organizator pozostawia sobie decyzje o przyznaniu możliwości udziału osobom zarejestrowanym w danym spotkaniu. Potwierdzenie uczestnictwa wraz z linkiem do wideo spotkania zostanie wysłane na podany w formularzu adres e-mail na tydzień przed spotkaniem.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne połączenia związane z indywidualnymi ustawieniami urządzeń, oprogramowania oraz jakością połączenia internetowego uczestników spotkania. Zalecamy wcześniejsze zapoznanie się z platformą ZOOM w celu przetestowania poprawności działania oraz ułatwieniu poruszania się po niej.

Informujemy, że spotkania będą rejestrowane.

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy jest do pobrania TUTAJ 

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu PPSS TUTAJ

Załączniki do prognozy oddziaływania na środowisko do pobrania TUTAJ

 

Materiały z konsultacji (prezentacje) do pobrania TUTAJ