Konsultacje społeczne prognozy OOŚ dla Projektu PPSS

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Projektu PPSS:

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy – wersja ostateczna 

Załączniki do prognozy PPSS

Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji

Podsumowanie prognozy

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy. Wszyscy zainteresowani mogli złożyć uwagi i wnioski do ww. dokumentów.

Po zakończeniu półrocznych konsultacji społecznych projektu PPSS oraz opracowaniu dokumentu uwzgledniającego zgłoszone w ich trakcie uwagi i wnioski, opracowano prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu PPSS oraz zorganizowano konsultacje społeczne projektu prognozy, które odbywały się w dniach od 25.05 do 24.06.2020 r. W tym okresie wszyscy zainteresowani mogli składać uwagi i wnioski do projektu PPSS oraz projektu prognozy.

Zostały zorganizowane trzy spotkania konsultacyjne w dniach: 2, 9 i 16 czerwca 2020 r. Ze względu na stan epidemii w Polsce, spotkania zostały zorganizowane w formie on-line na platformie ZOOM. Spotkania były transmitowane z siedziby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Proces rejestracji uczestników na spotkania konsultacyjne odbywał się poprzez formularze on-line zamieszczone na stronie www.stopsuszy.pl.

Każde ze spotkań otworzył przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Następnie przedstawiono agendę oraz tryb spotkania on-line, po której rozpoczęła się sesja referatowa prowadzona przez zespół realizujący prognozę.

Łącznie we wszystkich trzech spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział 204 uczestników.

W ramach sesji referatowej przedstawiono cztery prezentacje o następującej tematyce:

Aktualny stan środowiska, istotne problemy z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu

plik do pobrania

Potencjalny wpływ na środowisko w przypadku realizacji założeń ujętych w katalogu działań projektu PPSS

plik do pobrania

Potencjalny wpływ na środowisko działań inwestycyjnych wskazanych w załącznikach do projektu PPSS 

plik do pobrania

Ocena skumulowana

plik do pobrania

W trakcie ostatniej prezentacji, uczestnicy spotkania mogli zadawać pytania dot. projektu prognozy oraz projektu PPSS na czacie spotkania. Pytania, wnioski i uwagi zostały zebrane przez moderatora. Po zakończeniu sesji referatowej, odbyła się dyskusja w formie on-line, w ramach której przedstawiciele PGW Wód Polskich oraz autorzy projektu prognozy oraz projektu PPSS, udzielali odpowiedzi na przesłane pytania. Zagadnienia, które wymagały głębszej analizy zostały wyjaśnione w późniejszym terminie i podane do wiadomości na stronie projektu.

Uwagi i wnioski do projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu PPSS można było składać w następujący sposób:

  • za pośrednictwem ankiety on-line umieszczonej na stronie www.stopsuszy.pl,
  • poprzez przesłanie informacji na dedykowany adres e-mail,
  • pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów,
  • pisemnie przesyłając na adres pocztowy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
  • podczas spotkań konsultacyjnych na czacie na platformie ZOOM.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgłoszono łącznie 54 uwagi do projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu PPSS. Spośród wniesionych uwag: 19 uwag wyjaśniono, 21 uwag uwzględniono, 12 uwag nie uwzględniono, 2 uwagi uwzględniono częściowo. Większość otrzymanych uwag dotyczyła sposobu oceny wpływu działań z katalogu działań oraz oceny wpływu inwestycji z załączników nr 1, 2 oraz 3. Pozostałe uwagi odnosiły się do innych części prognozy, bądź poruszały zagadnienia ogólne, nie odnoszące się bezpośrednio do jej treści. Uwagi nieuwzględnione dotyczyły sposobu oceny inwestycji z załączników PPSS, bądź oceny wpływu na środowisko działań katalogowych. Większość z tych uwag wymagała szerszego wyjaśnienia sposobu podejścia do przeprowadzanej oceny, bądź wskazania w którym załączniku bądź części prognozy ocena została przedstawiona.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgłoszono łącznie 128 uwag do projektu PPSS. Spośród wniesionych uwag: 98 uwag wyjaśniono, 29 uwag uwzględniono, 1 uwagi nie uwzględniono. Większość otrzymanych uwag dotyczyła zagadnień ogólnych bądź odnosiła się do dokumentu PPSS. Kolejne grupy uwag dotyczyły załączników nr 1-3 oraz katalogu działań. W ramach konsultacji społecznych prognozy, zgłaszano również dodatkowe inwestycje do projektu PPSS. 1 uwaga została nieuwzględniona, ze względu na brak zasadności budowy zgłoszonego w ramach konsultacji zbiornika wodnego.

Wszystkie otrzymane w toku konsultacji społecznych uwagi i wnioski do projektu prognozy oraz projektu PPSS wraz z odpowiedziami, zostały zebrane w tabeli.

W toku opiniowania dokumentu prognozy dla PPSS przez właściwe organy, otrzymano 5 uwag skierowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 19 uwag przekazanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Uwagi te oraz sposób ich uwzględnienia w dokumencie prognozy i PPSS, zostały również zawarte w tabeli rozbieżności.