Program POIiŚ 2014-2020

FE Infrastruktura i Środowisko - logo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to największy program finansowany z funduszy europejskich w Polsce. Środki z programu przeznaczone zostaną między innymi na: gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Cel POIŚ

Celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Budżet

Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 jest Fundusz Spójności, a dodatkowo także Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość zaangażowanych środków wyniesie 27,41 mld euro.

W ramach programu realizowanych jest 10 osi priorytetowych:
  1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki
  2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
  4. Infrastruktura drogowa dla miast
  5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
  6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
  7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
  8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
  9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury
  10. Pomoc techniczna
Instytucje realizujące Program

Instytucją Zarządzającą POIiŚ jest minister właściwy do spaw rozwoju regionalnego (Ministerstwo Rozwoju).

W przypadku POIiŚ funkcję Instytucji Pośredniczącej pełnią:

Ministerstwo Środowiska, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Natomiast Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu . Realizacja tego projektu to kolejny krok, po planach opracowywanych dla poszczególnych regionów wodnych, w kierunku przygotowania Polski do zmian klimatu i zagrożenia zjawiskiem suszy.

Planowany okres realizacji projektu: lata 2016-2020

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko znajdziesz pod linkiem:

(link do strony internetowej POIiŚ – www.pois.gov.pl)

Więcej informacji o projektach realizowanych w ramach funduszy europejskich znajdziesz pod linkiem:

(link do strony internetowej projektów UE – http://www.mapadotacji.gov.pl/)