Program POIiŚ 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to największy program finansowany z funduszy europejskich w Polsce. Środki z programu przeznaczone zostaną między innymi na: gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Cel POIiŚ

Celem głównym programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Cel główny POIŚ wynika z jednego z trzech priorytetów Strategii Europa 2020, którym jest wzrost zrównoważony rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, w której cele środowiskowe są dopełnione działaniami na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Priorytet ten został oparty na równowadze oraz wzajemnym uzupełnianiu się działań w trzech podstawowych obszarach:

 • czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz integracji i poprawy funkcjonowania europejskiego rynku energii;
 • adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, wzmocnieniu odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz zwiększeniu możliwości zapobiegania zagrożeniom (zwłaszcza zagrożeniom naturalnym) i reagowania na nie;
 • konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE prowadzenia na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, zapewniając jednocześnie efektywne korzystanie z zasobów i usuwając przeszkody w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.

Budżet

Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 jest Fundusz Spójności, a dodatkowo także Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość zaangażowanych środków wynosi 27,41 mld euro.

W ramach programu realizowanych jest 10 osi priorytetowych:

 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki
 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
 3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
 4. Infrastruktura drogowa dla miast
 5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
 6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
 9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury
 10. Pomoc techniczna

Instytucje realizujące Program

Instytucją Zarządzającą POIiŚ jest minister właściwy do spaw rozwoju regionalnego (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

W przypadku POIiŚ funkcję Instytucji Pośredniczącej pełnią:

Centrum Unijnych Projektów TransportowychMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo ZdrowiaMinisterstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Natomiast Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejInstytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut BadawczyWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachCentrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Projekt „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu . Realizacja tego projektu to kolejny krok w kierunku przygotowania Polski do zmian klimatu i zagrożenia zjawiskiem suszy.

Okres realizacji projektu: lata 2016-2020

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko znajdziesz pod linkiem:

(link do strony internetowej POIiŚ – www.pois.gov.pl)

Więcej informacji o projektach realizowanych w ramach funduszy europejskich znajdziesz pod linkiem:

(link do strony internetowej projektów UE – http://www.mapadotacji.gov.pl/)