Prognoza oddziaływania na środowisko projektu PPSS

Zakończono procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Opinie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych, które trwały od 25.05.2020r. do 24.06.2020r. zostały uwzględnione w ostatecznym kształcie PPSS.

GDOŚ oraz GIS wydały opinie dotyczące sposobu oraz wyników oceny wpływu na poszczególne elementy środowiska planowanych działań, którą zawarto w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu PPSS, na podstawie art. 54 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Ustawa ooś). Sposób, w jaki zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa (art. 42 pkt. 2 Ustawy ooś) podsumowano w dokumencie dostępnym tutaj

  • ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
  • opinie właściwych organów;
  • zgłoszone uwagi i wnioski w trakcie konsultacji społecznych;
  • wyniki postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko;
  • propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.

PPSS jako dokument strategiczny dla gospodarowania wodami w Polsce, zostanie przyjęty w formie rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Z ostateczną wersją prognozy oddziaływania na środowisko można zapoznać się tutaj