Cel projektu

Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)  

Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Aby w przyszłości nie zabrakło nam wody, w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości, musimy już teraz przeciwdziałać skutkom suszy. W ramach projektu współfinansowanego ze środków POIŚ 2014-2020 pn. „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” został opracowany projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). To pierwszy dokument planistyczny o randze krajowej podejmujący temat minimalizowania skutków suszy. Jego opracowanie wynika z postanowień dyrektyw i wytycznych unijnych (Ramowej Dyrektywy Wodnej), a także przepisów prawa krajowego (art. 184 ustawy Prawo wodne). Plan przeciwdziałania skutkom suszy będzie miał rangę rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

PPSS opracowywany został na okres od 2021 do 2027 r. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne dokument ten podlega nie rzadziej niż raz na 6 lat aktualizacji.

Harmonogram zadań przygotowania planu PPSS przedstawia poniższy schemat.

Cel projektu

PPSS opracowywany jest na okres 6 lat (2021-2027). Główny cel zawiera się już w samej nazwie Planu jako przeciwdziałanie skutkom suszy. Cel główny PPSS doprecyzowany jest przez 4 cele szczegółowe:

  • skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dostępnych zasobów wodnych,
  • zwiększanie retencjonowania (magazynowania) wód,
  • edukacja w zakresie suszy i koordynacja działań powiązanych z suszą,
  • stworzenie mechanizmów realizacji i finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

W PPSS odnajdziemy odpowiedzi na następujące pytania:

  • Gdzie i w jakiej ilości mamy zasoby wody dostępnej do użytkowania? – analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
  • Jakie działania inwestycyjne służące zwiększaniu ilości zasobów wodnych lub umożliwiających korzystanie z nich są proponowane do realizacji? – propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
  • Jakie inne działania, które zwiększą zdolności zatrzymywania wody w okresie suszy (techniczne i nietechniczne) są proponowane do wdrożenia? – propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
  • Jakie są konkretne kierunki, działania i rozwiązania w zakresie przeciwdziałania i ograniczania skutków suszy? – katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Najważniejszym elementem PPSS jest katalog działań, w którym znajdują się konkretne, mierzalne rozwiązania, które należy wdrożyć, aby ograniczyć skutki suszy. Katalog ma wymiar operacyjny wobec pozostałych elementów, które są sformułowane w charakterze analizy lub propozycji. Poprzez ten zbiór optymalnych działań realizowane są cele szczegółowe PPSS, a dzięki nim cel główny.

Ważne jest podkreślenie, iż PPSS nie stanowi planu inwestycyjnego, prezentuje jedyne plany budowy, przebudowy i remontu urządzeń wodnych, które zostały zawarte w innych dokumentach planistycznych z zakresu gospodarki wodnej. PPSS jest zgodny z celami środowiskowymi, w zakresie dobrego stanu wód, o których jest mowa w Ramowej Dyrektywie Wodnej.

Projekt PPSS, po uzgodnieniach z wojewodami i ministrami, poddany był ogólnopolskim, półrocznym konsultacjom społecznym.

Na schemacie poniżej zobrazowano proces tworzenia PPSS w powiązaniu z pozostałymi zadaniami projektu Stop suszy!

 

Kolejnym krokiem jest wdrażanie postanowień dokumentu. Za wdrożenie dokumentu odpowiadają organy administracji rządowej, samorządowej oraz Wody Polskie. Jednak w przeciwdziałaniu skutkom suszy, oszczędzaniu wody i jej szanowaniu może i powinien uczestniczyć każdy z nas.

Efekt rzeczowy

Efektem projektu będą:

– zaktualizowana metodyka wykonywania planów przeciwdziałania skutkom suszy

– plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)