Konsultacje społeczne Projektu PPSS

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowało Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), który następnie Minister właściwy ds. gospodarki wodnej skierował do konsultacji społecznych.

Półroczne konsultacje społeczne projektu PPSS trwały od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. W tym czasie zorganizowano spotkania konsultacyjne w 15 miastach w całej Polsce. Harmonogram spotkań konsultacyjnych w tym informację o terminie i lokalizacji zaplanowanych spotkań podano do publicznej wiadomości

Terminy i lokalizacje spotkań konsultacyjnych

Zaproszenia do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych otrzymały osoby, które brały udział w ankietyzacji przeprowadzonej na potrzeby projektu w grudniu 2018 r. Ponadto wśród zaproszonych uczestników były m.in. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki administracji rządowej, państwowe instytuty badawcze, organizacje pozarządowe. Proces rejestracji uczestników na spotkania konsultacyjne odbywał się poprzez formularz on-line zamieszczony na stronie www.stopsuszy.pl.

We wszystkich spotkaniach konsultacyjnych projektu PPSS wzięło udział blisko 1200 osób. Poza uczestnikami zarejestrowanymi w spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Wód Polskich, a także liczna grupa dziennikarzy (118 osób).

Podczas sześciomiesięcznych konsultacji społecznych projektu PPSS umożliwiono interesariuszom zgłaszanie uwag i wniosków do projektu planu. Przygotowany formularz do zgłoszenia uwag i wniosków był dostępny przez cały czas trwania konsultacji, czyli od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. Zgłaszanie uwag mogło odbywać się: drogą elektroniczną poprzez formularz on-line, drogą mailową na wskazany wcześniej adres e-mail, listownie, oraz osobiście.

Łącznie w konsultacjach projektu PPSS uwagi i wnioski złożyło 328 podmiotów, instytucji i osób fizycznych. Rozróżniając trzy główne grupy uczestników: najliczniej uwagi składano imiennie (osoby fizyczne) – łącznie 130, a także przedstawiciele samorządu – łącznie 129, najmniej licznie uwagi i wnioski złożyli przedstawiciele świata biznesu – łącznie 62 uczestników.

Zgłoszono łącznie 843 uwagi i wnioski. Analizując zgłoszone uwagi pod względem zagadnień poruszonych w ich treści, rozróżniono kategorie w odniesieniu do kluczowych kwestii poruszonych w dokumencie, jak również wyróżniono nowe zagadnienia poruszone przez uczestników konsultacji. W tematyce uwag zidentyfikowano zagadnienia związane z:

 • szeroko pojętą edukacją (w tym szczególnie rolników),
 • zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych,
 • nawodnieniami na cele rolnicze,
 • melioracją,
 • retencją naturalną,
 • retencją sztuczną,
 • monitoringiem suszy,
 • pracami utrzymaniowymi,
 • działalnością spółek wodnych,
 • zmianami klimatu,
 • działań na obszarach z niedoborami wody.

W uwagach i wnioskach do projektu PPSS podjęto zagadnienia:

 • zmian legislacyjnych,
 • zmian korzystania z zasobów wodnych,
 • finansowych kwestii związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy.

Zgłaszający uwagi i wnioski mogli również wskazać numer zadania lub numer działania katalogowego, do którego dana uwaga lub wniosek się odnosi. Niezależnie od tego dokonano analizy jakościowej treści zgłaszanych uwag i wniosków, w jej wyniku przypisując zgłaszane uwagi i wnioski do poszczególnych części dokumentu, później do konkretnego działania czy inwestycji.

Tabela rozpatrzenia uwag i wniosków znajduje wraz ze sprawozdaniem z konsultacji oraz znajduje się TUTAJ