Konsultacje projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

Konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy
Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy podlega 6-miesięcznym konsultacjom społecznym. Ogłasza je Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Konsultacje mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy może wziąć w nich udział, zgłaszać uwagi i wnioski. Prowadzone są w trybie określonym w przepisach Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081).
Konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy odbywały się od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. Spotkania zorganizowano w Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Gliwicach, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Łodzi oraz Warszawie. Konsultacje społeczne projektu PPSS zgromadziły ponad 1200 przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się gospodarką wodną oraz m.in. rolnictwem i leśnictwem. Podczas konsultacji można było zgłaszać uwagi osobiście podczas spotkań, listownie oraz specjalnie przygotowane formularze online. Złożonych zostało 850 uwag i wniosków.

Podsumowaniem opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy będzie planowana na jesień ogólnopolska konferencja Stop suszy! Formalnym zwieńczeniem prac stanie się przyjęcie PPSS w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej planowane pod koniec 2020. Plan przeciwdziałania skutkom suszy jest obok planów gospodarowania wodami i planów zarządzania ryzykiem powodziowym, strategicznym dokumentem planistycznym dla gospodarki wodnej w Polsce. Na podstawie tego dokumentu prowadzone są w Polsce działania mające na celu minimalizowanie skutków suszy.

Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych planu przeciwdziałania skutkom suszy.