Finał procesu konsultacyjnego projektu PPSS

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Stanowią one finalny akcent całego procesu konsultacyjnego dla tego dokumentu. Poprzedziły go półroczne konsultacje samego projektu PPSS, które trwały od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r.

Każdy mógł wziąć w nich udział i złożyć do projektu dokumentu wnioski oraz uwagi. W całym kraju odbyło się 15 spotkań konsultacyjnych. Zgodnie z delegacją ustawową konsultacje społeczne projektu PPSS były ogłoszone przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu PPSS wraz ze stanem rozpatrzenia uwag i wniosków znajduje się na stronie:

https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/gospodarka-wodna-ogloszenia-i-obwieszczenia/wyniki-konsultacji-spolecznych-projektu-planu-przeciwdzialania-skutkom-suszy-ppss-zawiadomienie-o-zakonczeniu-konsultacji-spolecznych-projektu-planu-przeciwdzialania-skutkom-suszy.html

Podsumowaniem opracowania PPSS będzie planowana na jesień ogólnopolska konferencja Stop suszy! Formalnym zwieńczeniem prac stanie się przyjęcie PPSS w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej planowane pod koniec 2020 r. PPSS jest obok planów gospodarowania wodami i planów zarządzania ryzykiem powodziowym, strategicznym dokumentem planistycznym dla gospodarki wodnej w Polsce. Na jego podstawie prowadzone są w Polsce działania mające na celu minimalizowanie skutków suszy.