Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem projektu aktualizacji planu przeciwdziałania skutkom suszy (aPPSS)

Minister Infrastruktury zawiadamia o przystąpieniu do półrocznych konsultacji społecznych projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem projektu aktualizacji planu przeciwdziałania skutkom suszy (aPPSS).

Zgodnie z art. 185 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625, 2687) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej podaje do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r. poz. 1029), w celu zgłoszenia uwag, harmonogram i program prac związanych z przygotowaniem projektu aktualizacji planu przeciwdziałanie skutkom suszy (aPPSS) co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy ten plan.

Projekt dokumentu dostępny jest w załączniku poniżej a wersja papierowa tego dokumentu jest dostępna do wglądu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, piętro III.

Szczegółowe informacje dot. możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków do Ministra Infrastruktury znajdują się pod linkiem: Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem projektu aktualizacji planu przeciwdziałania skutkom suszy (aPPSS) – Ministerstwo Infrastruktury – Portal Gov.pl (www.gov.pl)