Zwiększenie retencji i ochrony przeciwpowodziowej środkowej Warty

08 listopada 2022 r., Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś podpisał list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie realizacji zadania pn. „Zwiększenie retencji i ochrony przeciwpowodziowej środkowej Warty poprzez wykorzystanie potencjału zbiorników powyrobiskowych w zlewni Biskupiej Strugi oraz przystosowanie Kanału Ślesińskiego do przerzutu wód”. Sygnatariuszami listu są: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Powiat Słupecki, Powiat Gnieźnieński, Gmina Powidz, Gmina Kleczew, Gmina Ostrowite, Gmina Witkowo, Gmina Wilczyn, Gmina Jeziora Wielkie, Gmina Orchowo, Gmina Kazimierz Biskupi oraz Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Miradz.

Podejmujemy szeroką współpracę dla odbudowy zasobów wodnych Wschodniej Wielkopolski. Dzięki utworzeniu systemu rurociągów, kanałów i pompowni możliwy będzie przerzut nadmiaru wód i kierowanie go do rekultywowanych odkrywek pokopalnianych. Pozwoli to na zwiększenie retencji, odtworzenie mokradeł i poprawę bilansu wodnego w regionie, a także odbudowę zasobów Pojezierza Gnieźnieńskiego co przyczyni się do przeciwdziałania skutkom suszy, a także ograniczenia ryzyka powodziowego w dolinie Warty.

Tu w Wielkopolsce widzimy ogromną potrzebę inwestycyjną w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy i zwiększania retencji. Dziś spotykamy się by podpisać niezwykle istotny list intencyjny, chcemy podnieść poziom retencji w regionie o blisko 1 mld m3 wody. To dzieje się już teraz, wyrobiska pokopalniane są zasilane wodą. Cieszę się, że tak wiele stron, tak wielu samorządowców jest zaangażowanych w to zadanie. To pokazuje sens wspólnych działań. Jestem przekonany, że dzięki naszej współpracy, do 2025 roku osiągniemy zamierzony cel. Inwestycje w Wielkopolsce wpisują się w szeroki program podwojenia krajowej retencji wód. Dzięki jego realizacji zwiększymy bezpieczeństwo wodne Polski.

– powiedział wiceminister Marek Gróbarczyk, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Wschodnia Wielkopolska, która obecnie jest regionem Polski zmagającym się z największymi deficytami wody, ma szansę stać się liderem wprowadzania rozwiązań, których celem jest renaturyzacja i rekultywacja terenów zdegradowanych. Współpraca Wód Polskich, ZE PAK S.A. oraz lokalnych samorządów zakłada odtworzenie zasobów wodnych rzek i pojezierzy, a także utworzenie nowych zbiorników wodnych w miejsce wyrobisk pokopalnianych. Przykładem dotychczasowych wspólnych działań na rzecz poprawy bilansu wodnego w regionu jest sukcesywna rekultywacja odkrywki Kazimierz Północ w kierunku powstania Zbiornika Kleczew, a także odtwarzanie rzeki Warcicy, dzięki prowadzeniu przerzutu nadmiaru wód z Warty.

Wody Polskie to największy inwestor w gospodarce wodnej w Polsce. Realizujemy szereg ważnych inwestycji, zarówno przeciwpowodziowych jak i przeciw suszowych. To inwestycje wielofunkcyjne, realizowane z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego, które służą różnym użytkownikom. Wschodnia Wielkopolska jest regionem szczególnie narażonym na niedobory wody, co jest uwarunkowane niższą średnią opadów, a także działalnością przemysłową człowieka. Włączamy się w poprawę stanu zasobów wodnych tego regionu. W ramach szerokiej współpracy będziemy dążyć do zmagazynowania blisko 1 mld m3 wody. Wody Polskie będą koordynatorem tego wielkiego przedsięwzięcia.

 podkreślił Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś.

Więcej szczegółów można przeczytać tutaj