Adaptacja do zmian klimatu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji oraz pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu”.

Cel programu

 • podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz Polityką Ekologiczną Państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej oraz strategią „Budując Europę odporną na zmianę klimatu – nowa Strategia w zakresie przystosowania do zmiany klimatu”), jak również poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem;
 • upowszechnienie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań służących poprawie jakości życia mieszkańców oraz poprawiających odporność miast na skutki zmian klimatu, jak również zwiększających przystosowanie do zmian klimatu na terenach wiejskich.

Terminy i sposób składania oraz rozpatrywania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 09.05.2022 r. do 30.09.2026 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Formy dofinansowania

DOTACJA (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania w zakresie retencji korytowej lub przykorytowej na obszarach wiejskich) – do 70 % kosztów kwalifikowanych

 1. Działania z zakresu zapobiegania powodzi i suszy: retencja korytowa lub przykorytowa, w tym: działania na rzecz renaturyzacji koryta cieków, rewitalizacji starorzeczy oraz odtwarzania mokradeł.

Beneficjenci:

Jednostki samorządu terytorialnego.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

POŻYCZKA – do 100 % kosztów kwalifikowanych

 1. działania z zakresu zapobiegania powodzi i suszy:
  a) działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, zrównoważone systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa (finansowanie budowy kanalizacji deszczowej jest dopuszczalne, o ile przewidziano także inne działania służące adaptacji do zmian klimatu), obiekty służące retencji wody,
  b) retencja korytowa lub przykorytowa, w tym: działania na rzecz renaturyzacji koryta cieków, rewitalizacji starorzeczy oraz odtwarzania mokradeł;
 2. zaopatrzenie ludności w wodę do picia, w tym: budowa i modernizacja ujęć wód i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych;
 3. usuwanie skutków awarii i zagrożeń środowiska na obiektach ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 4. realizacja przedsięwzięć planistycznych i strategicznych w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu, w tym lokalne i regionalne plany i strategie uwzględniające działania adaptacyjne;
 5. przedsięwzięcia w zakresie adaptacji do zmian klimatu, realizowane ze środków zagranicznych.

Beneficjenci:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne
  w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego;
 2. spółki prawa handlowego, państwowe osoby prawne;
 3. spółdzielnie mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych), wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali).

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

Warto przeczytać

Zrozumieć adaptację do zmian klimatu – poradnik
Zrozumieć​_adaptację​_do​_zmian​_klimatu​_–​_poradnik.pdf 0.32MB
Program priorytetowy Adaptacja do zmian klimatu IV 2022.
Program​_priorytetowy​_Adaptacja​_do​_zmian​_klimatu​_IV​_2022.pdf 0.80MB