Światowy Dzień Wody 2020

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. To również nasze święto – pracowników gospodarki wodnej. Na co dzień dbamy o zasoby wodne kraju. To nasza misja, pasja i wielka odpowiedzialność. Doskonale wiemy, że woda jest ważna w każdym aspekcie współczesnego życia, a zachowanie jej zasobów jest kluczowe również dla przyszłych pokoleń. To wyzwanie jakie dziś podejmujemy, najważniejsze, zwłaszcza w dobie zmieniającego się klimatu i kurczących się zasobów wodnych przy jednoczesnym zwiększaniu się populacji kraju i świata.

W Wodach Polskich doskonale wiemy, że do gospodarowania wodami należy podchodzić bardzo racjonalnie i kompleksowo. Po to powstało nasze Gospodarstwo, żeby wreszcie całościowo patrzeć na problematykę wód w naszym kraju. Chronić ludzi przed powodziami i skutkami suszy. Ważyć potrzeby gospodarki i rolnictwa oraz środowiska. Wreszcie – dbać o zasoby wodne. Kompleksowo – oznacza dla całego kraju i na najbliższe 100 lat, bo w takiej perspektywie planujemy np. nasze działania w ramach programu Stop Suszy!, który aktywnie promujemy najnowszą kampanią:

https://stopsuszy.pl/powiedzmy-razem-stop-suszy/

Powodzie i susze zawsze występowały na terenie kraju. Na przemian przychodziły i przychodzą lata suche i bardziej mokre. Jednak obecnie notujemy zmianę struktury opadów. Bezśnieżne zimy i nawalne deszcze w miesiącach wiosenno-letnich. W niektórych rejonach Polski – na Kujawach, w Wielkopolsce czy na Dolnym Śląsku, opady stanowiły 50% normy wieloletniej.  Zmiany klimatyczne są wielkim wyzwaniem dla współczesnej gospodarki wodnej. Dlatego nasze działania dostosowujemy do najnowszych prognoz oraz danych naukowych:

https://stopsuszy.pl/stop_suszy_2020/

Łagodzenie skutków suszy to dziś wielkie wyzwanie. Polega przede wszystkim na poprawie warunków retencji, wykorzystaniu możliwości środowiska przyrodniczego, budowie wielozadaniowych zbiorników wodnych, promowaniu rozwiązań zatrzymjących wody przy użyciu urządzeń technicznych np. w miastach. Nasze Gospodarstwo aktywnie wspiera samorządy w działaniach, których celem jest zwiększenie możliwości retencyjnych oraz zagospodarowanie wód opadowych.

https://stopsuszy.pl/wody-polskie-popieraja-aktywne-przeciwdzialanie-suszy-na-wsi-i-w-miescie/

W tym roku wprowadzamy również program nawodnień rolniczych. We współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników, opracowaliśmy pilotażowy program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych. To nowatorskie podejście do zarządzania retencją korytową, odtworzeniem przybrzeżnych rozlewisk rzecznych, budową lub odbudową zastawek na rowach melioracyjnych. Jest to bardzo kompleksowe podejście ze względu na łączenie interesów gospodarki rolnej i środowiska. Pilotaż realizowany jest obecnie w woj. zachodniopomorskim. A start we wszystkich Zarządach Zlewni Wód Polskich na terenie całego kraju jest zaplanowany już na wiosnę tego roku. Nasze Gospodarstwo aktywnie wspiera inne programy dla rolników, jak działania ARMiR.

https://stopsuszy.pl/jak-skorzystac-z-programu-nawodnien-rolniczych/

Dla poprawy warunków, tam gdzie jest to możliwe, trzeba przeprowadzać renaturyzację rzek i odtwarzać mokradła. Nasze Gospodarstwo realizuje obecnie krajowy program renaturyzacji wód powierzchniowych. W jego ramach działamy na rzecz zwiększenia naturalnej retencji dolinowej i rzecznej. Inwestycje w tym zakresie będą możliwe do wdrożenia po zakończeniu prac nad projektem. Program będzie powiązany z innymi dokumentami planistycznymi, jak plan przeciwdziałania skutkom suszy, plany gospodarowania wodami czy plany zarządzania ryzykiem powodziowym.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/979-nnowoczesna-gospodarka-wodna-dba-o-srodowisko

Przede wszystkim jednak trzeba gromadzić wodę w środowisku poprzez tworzenie różnego typu zbiorników wodnych. W Wodach Polskich uznajemy budowę zbiorników retencyjnych za jedno z kluczowych rozwiązań pomocnych w niwelowaniu skutków zarówno deficytu wody, jak i w okresach wezbrań spowodowanych gwałtownymi opadami. Wobec nasilających się zmian klimatu jest to najskuteczniejsze rozwiązanie, aby zapewnić właściwą ilość wody niezbędnej dla ludzi, gospodarki i środowiska. Obecnie w Polsce retencjonujemy zaledwie 6,5% wody. Celem gospodarki wodnej jest dwukrotne zwiększenie retencji. Przykładowo w Hiszpanii sięga ona 45% przy 1900 zbiornikach, u nas takich zbiorników jest 100. Mamy zatem wiele do do zrobienia. Obecny plan zakładający dwukrotne zwiększenie możliwości retencyjnych w Polsce jest przewidziany do 2027 roku. Potem zapewne pojawią się kolejne założenia, bo retencję w Polsce trzeba stopniowo zwiększać.

W tym roku ukończymy pracę nad pierwszym w Polsce planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). To jeden z głównych dokumentów planistycznych, które mają wspomóc prowadzenie zrównoważonej gospodarki wodnej w całym kraju. Dokument będzie zawierał m.in. wykaz rekomendowanych inwestycji dla konkretnych gmin i regionów. Celem jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa wodnego w Polsce. Plan przeciwdziałania skutkom suszy zostanie przyjęty pod koniec tego roku w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Dokument będzie m.in. pomocny w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego przez gminy. Znajdą się w nim różne wskazania takie jak tworzenie terenów zielonych w miastach w ramach tzw. błękitno-zielonej infrastruktury, odtwarzanie oczek śródpolnych czy stawów na terenach użytkowych i nieużytkach, itp.

https://stopsuszy.pl/informacje-o-projekcie/o-projekcie/

W Wodach Polskich stawiamy też na edukację. Zarówno w kwestii dobrych praktyk, które opracowaliśmy i przekazujemy naszym wykonawcom, jak i w kształceniu dzieci i młodzieży w zakresie dbałości o środowisko wodne. Nasi pracownicy tworzą ciekawe, autorskie projekty edukacyjne, które można znaleźć na naszym Facebooku. Nagrywają nawet bajki, do których tworzą piękne ilustracje. Wody, to nasza wspólna praca i pasja. Zobaczcie koniecznie:

https://www.youtube.com/watch?v=NT8TRslcfsY&t=7s

Zespół Komunikacji Społecznej
PGW Wody Polskie

Park Narodowy Ujście Warty. Fot. Jerzy Malicki z Wód Polskich, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.