Wody Polskie popierają aktywne przeciwdziałanie suszy na wsi i w mieście

Wody Polskie w ramach opracowywanego planu przeciwdziałania skutkom suszy aktywnie współpracują z różnymi podmiotami, na rzecz zintegrowanej retencji wód, która pozwoli złagodzić efekty suszy. Kooperacja z samorządami i ministerstwami już przynosi dobre rezultaty. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa startuje z pro-retencyjnym programem skierowanym dla rolników, a coraz więcej miast stosuje wodooszczędne i proekologiczne rozwiązania.

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycję w nawadnianie gospodarstw. Wnioski będzie można składać od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 roku. Wsparciem mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające, powiększające obszar nawadniania i jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników oraz zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi aż do 100 tys. zł, gdzie refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni od 1 ha do 300 ha, który zarabia na produkcji zwierzęcej lub roślinnej i jest obecny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dokumenty aplikacyjne są dostępne pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html

Działania na rzecz magazynowania wody prowadzą instytucje publiczne. W województwie łódzkim, szczególnie narażonym na problem suszy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznacza 4 miliony złotych na dofinansowanie retencji w ramach priorytetowego programu „DESZCZÓWKA – Gromadzenie wód opadowych”. Dzięki niemu zainteresowane osoby będą mogły uzyskać do 5 tys. zł na zasiew łąk kwietnych i budowę małych zbiorników retencyjnych.

Formularze i szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem: http://www.wfosigw.lodz.pl/deszczowka—gromadzenie-wod-opadowych-,46,747.html?fbclid=IwAR1-558w9TC6KS-7XAuzQhCFfNrW8IvnHD6X3TSuhxuxeVsKFACcNBSUzgw

Pro-retencyjne działania wspierają też samorządy. W stolicy uruchomiono program „Warszawa chwyta wodę”, w ramach którego mieszkańcy mogą otrzymać dotację do 10 tys. zł na budowę instalacji do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Dopłaty będzie można uzyskać na wykonanie urządzeń retencyjno-rozsączajacych (np. skrzynek rozsączających i studnie chłonnych) i zbiorników retencyjnych. Wnioski należy składać do 31 marca 2020 roku.

Formularze i szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem: https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/inne/Ochrona+Powietrza+Dofinansowanie.htm

We Wrocławiu drugi rok z rzędu, z dwukrotnie większym budżetem rusza program „Złap deszcz”, dzięki któremu wrocławianie będą mogli uzyskać nawet kilka tysięcy złotych dotacji na budowę urządzeń do łapania deszczówki (np. beczek) na swojej posesji i efektywniej wykorzystywać wodę opadową do celów gospodarczych. Wnioski należy składać do 30 września 2020 roku.

Formularze i szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem: http://bip.um.wroc.pl/artykul/842/43956/zlap-deszcz-2020

W Sopocie od kilku lat dofinansowywane są projekty wykorzystywania wody deszczowej m.in. do podlewania przydomowych ogródków. Gmina udziela pokrywa nawet 50% kosztów, jednak nie więcej niż 1 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 5 tys. zł dla wielorodzinnego. Mieszkańcy mogą otrzymywać dofinansowanie na założenie ogrodu deszczowego w pojemniku albo w gruncie, wybudowanie muldy lub studni chłonnej czy zbiornika na wodę opadową. Wnioski można składać w urzędzie miasta.

W Lublinie startuje pilotażowy program skierowany do mieszkańców „Złap deszczówkę”. Mieszkańcy otrzymają nawet 5 tys. zł na budowę systemów ogrodowych służących zatrzymywaniu wody deszczowej oraz naziemnych i podziemnych zbiorników retencyjnych i studni chłonnych z kręgów betonowych.

„Po(d)lej deszczem w Sosnowcu” jest kolejnym pilotażowym programem wdrażanym przez polskie miasto. Mieszkańcy Sosnowca będą mogli dostać nawet 4000zł dotacji na budowę lub modernizację instalacji gromadzącej wodę opadową (np. ogrodu deszczowego w pojemniku i w gruncie, muldy lub studni chłonnej, a także podziemnego lub nadziemnego zbiornika).

Coraz więcej instytucji i miast angażuje się w działania na rzecz retencji wody. Jest to niezwykle istotne, gdyż Polska jest w końcówce krajów Unii Europejskiej pod względem gromadzenia wody.

Na bieżąco będziemy aktualizować bazę samorządów, które przystąpią w tym roku do realizacji projektów, grantów i innych działań, służących retencji i przeciwdziałaniu skutkom suszy, przeznaczonych dla osób indywidualnych, przedsiębiorstw i instytucji.

Wody Polskie aktywnie przeciwdziałają skutkom suszy, prowadząc liczne działania inwestycyjne i edukacyjne. W tym roku, na terenie Zarządu Zlewni Gryfice, uruchomiono Program Nawodnień Rolniczych, którego celem jest przywracanie dwukierunkowych funkcji obiektów melioracyjnych, na funkcje nawadniająco-odwadniające. Prace nad stworzeniem systemów nawadniająco-odwadniających będą prowadzone w województwie łódzkim. Program, przy współpracy z samorządami i spółkami wodnymi zrzeszającymi rolników, ma być wdrożony w całej Polsce.

Wody Polskie przywracają też zdolność retencyjną istniejących zbiorników. Aktualnie prowadzone są prace rewitalizacyjne m.in. na Zalewie Rzeszowskim, Zalewie Sulejowskim, a wkrótce także na zbiorniku Jeziorsko oraz Zalewie Zemborzyckim. W planach jest także budowa nowych zbiorników retencyjnych oraz stopni wodnych, zapewnią duże rezerwuary wód, pełniąc przy tym funkcję przeciwpowodziową, łagodzącą skutki suszy i zmiany klimatu. Z kolei w ramach programu renaturyzacji wód powierzchniowych Wody Polskie odtwarzają tereny mokradłowe w dolinach rzecznych oraz renaturalizują rzeki.