Światowy Dzień Mokradeł 2023

Tegoroczne hasło brzmi: „Już czas na przywrócenie mokradeł”. Pilne wezwanie do podjęcia działań i zainwestowania kapitału finansowego, ludzkiego i politycznego jest tegorocznym apelem o uratowanie mokradeł na świecie przed całkowitym zniknięciem – i przywrócenie tych, które już utraciliśmy. W ciągu ostatnich 50 lat zanikło ponad 35% naturalnych terenów podmokłych.

Mokradła to ekosystemy, w których woda jest podstawowym czynnikiem kontrolującym środowisko oraz związane z nim życie roślin i zwierząt. Wyróżniamy m.in. torfowiska, olsy, łęgi, strefy przybrzeżne i otoczenie różnorodnych zbiorników wodnych oraz rzek, a także rzeki, jeziora czy stawy. Stanowią one rezerwuary wody, którą magazynują w trakcie wezbrań, po czym oddają powoli do cieków i wód podziemnych, zasilając źródła. Mokradła stanowią naturalny filtr wody, usuwają zanieczyszczenia oraz zasilają lokalne zasoby wodne. Są również ostoją bioróżnorodności oraz miejscem występowania chronionych gatunków. Pochłaniają dwutlenek węgla, dzięki czemu pomagają spowolnić globalne ocieplenie i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, dlatego często nazywane są „nerkami Ziemi”. Same torfowiska magazynują dwa razy więcej węgla niż wszystkie lasy świata razem wzięte.

Tereny podmokłe mają zdolność magazynowania wody podczas wezbrań, natomiast w czasie suszy stopniowo uwalniają zgromadzoną w nich wodę. Są zatem cennym elementem środowiska w kontekście walki z powodziami i suszami. Zadbanie o optymalne retencjonowanie wody i przywracanie mokradeł może uratować nas od wielu potencjalnych katastrof. Działać jednak trzeba już teraz, zanim będzie za późno.

– powiedział wiceminister Marek Gróbarczyk.

Światowy Dzień Mokradeł, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji 75/317 z 30 sierpnia 2021 r., obchodzony jest 2 lutego każdego roku w celu podniesienia świadomości i zwiększenia zrozumienia przez ludzi krytycznego znaczenia obszarów wodno-błotnych. Przyjęcie rezolucji było ważnym momentem dla Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (Konwencja Ramsarska), ponieważ potwierdziła ona, że obszary wodno-błotne mają kluczowe znaczenie dla ludzi i przyrody oraz są niezbędne do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Konwencja jest częścią programu ONZ Decade on Ecosystem Restoration (2021-2030), który jest powiązany z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i ma na celu masowe zwiększenie skali odbudowy zdegradowanych lub zniszczonych ekosystemów mokradłowych.

Zapraszamy do włączenia się w obchody Światowego Dnia Mokradeł. Pod linkiem  https://www.un.org/en/observances/world-wetlands-day znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat Światowego Dnia Mokradeł oraz działań z nim związanych.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami informacyjnymi Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dot. ochrony mokradeł, które dostępne są na stronie http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/publikacje-i-materialy-promocyjne.