Światowy Dzień Gleby

5 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Gleby. Tegoroczny Dzień Gleby odbywa się pod hasłem „Troska o planetę zaczyna się od gleby”. Święto to zostało uchwalone w celu uczczenia roli gleby jako dostawcy żywności, elementu środowiska ograniczającego spadek bioróżnorodności i zmiany klimatyczne oraz mającego kluczową rolę w cyklu hydrologicznym oraz oczyszczaniu środowiska.

Gleby były zaniedbywane i zapomniane przez długi czas, większość społeczeństwa nie wiąże ich z żywnością, czystą wodą, klimatem czy bioróżnorodnością. W 2012 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zapoczątkowała obchody Światowego Dnia Gleby,  a w 2013 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych w celu podniesienia problemu konieczności ochrony i zrównoważonego użytkowania gleb przyjęła rezolucję ustanawiającą 5 grudnia Światowym Dniem Gleby.

Światowe działania podejmowane na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów glebowych i ochrony gleb mają również odzwierciedlenie w polityce Unii Europejskiej (Strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby, 2006), w tym we Wspólnej Polityce Rolnej. Nacisk na ochronę gleb w państwach członkowskich UE jest wynikiem rosnącej świadomości, że gleby stanowią zasoby ograniczone i nieodnawialne, pełnią wiele ważnych funkcji środowiskowych oraz są narażone na różne procesy degradacyjne, które na trwałe mogą wyłączyć je z użytkowania.

Obchody oraz wydarzenia mające na celu zwiększanie świadomości społecznej o roli gleby w środowisku i życiu człowieka odbywają się w ponad 50 krajach, w tym także w Polsce.

Więcej o Światowym Dniu Gleby można znaleźć tutaj.