Stop suszy! Edukacja kluczowym elementem walki ze skutkami suszy

Działania edukacyjne były głównym tematem ogólnopolskich konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) w Krakowie. Podkreślano m.in., że bardzo ważna jest proekologiczna identyfikacja podejmowanych działań. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zachęca wszystkich do udziału w kolejnych spotkaniach oraz zaprasza do składania wniosków i uwag do projektu PPSS.

 – Podczas konsultacji odwołujemy się do społecznego rozumienia znaczenia aktywności, która ma na celu minimalizowanie skutków suszy. Według badań, realizacja działań na rzecz ochrony przyrody, w tym także dbanie o wody, nawet w 40% uzależniona jest od świadomości ich celowości i przydatności podejmowanych prac. Liczy się każdy głos. Duża frekwencja dotychczasowych spotkań Stop suszy! jest dobrym prognostykiem powodzenia całego projektu – powiedział w Krakowie Wojciech Skowyrski, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą w PGW Wody Polskie.

Na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowane są projekty wpisujące się w proekologiczną strategię Wód Polskich. Jak przypomniała Małgorzata Sikora, dyrektor RZGW Kraków, do takich przedsięwzięć należy m.in. przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej. – Dolina tej rzeki jest ważnym regionalnym i międzynarodowym korytarzem ekologicznym, włączonym do europejskiej sieci NATURA 2000. Nasze działania umożliwią poprawę i utrzymanie dobrego stanu wód oraz zapewnią właściwą ochronę i stabilne perspektywy zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków wchodzących w skład ekosystemu doliny rzeki Białej – zapewniała.

W katalogu 25 działań, który stanowi najważniejszą część PPSS, wyodrębniono aż 5 działań o charakterze edukacyjnym. Mają one nie tylko przybliżyć problematykę zjawiska suszy, ale także ugruntować w społeczeństwie przekonanie o prośrodowiskowym charakterze planowanych przedsięwzięć. Dotyczą one różnych grup interesariuszy: od rolników, pracowników administracji publicznej, uczniów i studentów aż po indywidualnych użytkowników wód. Obejmują także różny zakres: od kodeksu dobrych praktyk w zakresie ponownego wykorzystania wód dla różnych sektorów gospodarki, w tym dla rolników, poprzez zmiany w systemie kształcenia dzieci i młodzieży aż po specjalistyczne seminaria i warsztaty oraz doradztwo.

W ramach projektu Stop suszy! w 2018 i 2019 r. przeprowadzono szeroką ankietyzację dotyczącą występowania zjawiska suszy w Polsce. Jej wyniki wskazały na istotny element, który może mieć wpływ na realizację zaplanowanych działań i inwestycji. Mimo, iż ponad 56% osób biorących udział w badaniu wskazało na występowanie niedoborów wody, to tylko 27,2% widzi potrzebę podejmowania działań zapobiegających skutkom suszy. – To właśnie ta bardzo oszczędnie sygnalizowana potrzeba podejmowania przedsięwzięć minimalizujących oddziaływanie suszy zwróciła naszą uwagę na konieczność podjęcia zdecydowanych działań edukacyjnych. Szerokie podejście do kwestii budowania społecznej świadomości zagrożenia suszą w Polsce i tego jak wiele można zrobić, by jej skutki nie były tak dotkliwe, powinno zapewnić akceptację i uświadomić potrzebę realizacji zapisów PPSS. W przyszłości zaś zapewnić podejmowanie działań na rzecz ochrony zasobów wód przez różne grupy społeczne – wyjaśnił dyr. Skowyrski.

Spośród piętnastu debat nt. aspektów przeciwdziałania suszy zawartych w projekcie PPSS odbyło się już siedem spotkań. Konsultacje społeczne potrwają do lutego 2020 r. (szczegółowe informacje nt. spotkań konsultacyjnych dostępne są na stronie www.stopsuszy.pl).