Stop suszy! Susza hydrologiczna zagraża aż 1/3 woj. lubelskiego

Susza hydrologiczna poważnie zagraża aż 1/3 woj. lubelskiego. Podczas konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), które odbyły się 30 września w Lublinie zwracano uwagę, że obok niezbędnych działań zmierzających do magazynowania wody, równie ważne jest lepsze zarządzanie obiektami wodnymi oraz urządzeniami hydrotechnicznymi.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie planuje 5 kluczowych inwestycji w obrębie województwa lubelskiego. Wszystkie te przedsięwzięcia dotyczą szeroko rozumianej konserwacji istniejących obiektów hydrotechnicznych. Poza rewitalizacją Zalewu Zemborzyckiego (tj. przede wszystkim odmuleniem czaszy zbiornika) istotne znaczenie będą miały także prace podejmowane w latach 2019-2022 na Kanale Wieprz-Krzna i powiązanych z nim zbiornikach Dratów oraz Mosty. Takie działania inwestycyjne pozwolą na zwiększanie ilości retencjonowanej wody w regionie, a co za tym idzie i w Polsce. Obecnie w skali kraju, zatrzymywane jest tylko 6,5% wody. Polska jako jeden z celów rozwoju w zakresie gospodarki wodnej postawiła sobie zwiększenie ilości zatrzymywanej wody. Obok spiętrzania wód, budowy i remontów sztucznych zbiorników retencyjnych, celowi temu ma służyć także odtwarzanie retencji naturalnej poprzez magazynowanie wody na obszarach rolniczych, leśnych i w miastach.

– Państwo, poprzez PGW Wody Polskie, podejmuje mnóstwo działań inwestycyjnych w obszarze gospodarki wodnej. Naszym celem jest co najmniej podwojenie zdolności retencyjnych. Siłą rzeczy część tej aktywności jest skierowana na konserwację istniejących obiektów i urządzeń. Przykład lubelski pokazuje, że to równie ważne jak budowa nowych zbiorników – powiedział Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Prezes zwrócił także uwagę, że konsultacje odbyły się już w 1/3 planowanych lokalizacji. – To upoważnia do kolejnego, ważnego wniosku na temat przeciwdziałania skutkom suszy w naszym kraju – same pieniądze nie wystarczą, by robić to skutecznie. Konieczna jest także mobilizacja społeczna na bardzo wielu poziomach i różnych polach: od dużych działań inwestycyjnych po działania w gospodarstwie domowym, od działań ogólnopolskich, po regionalne i lokalne, a także działania edukacyjne i formalno-prawne – dodał.

Konsultacje w Lublinie były piątymi z serii piętnastu debat nt. różnych aspektów przeciwdziałania suszy w całym kraju zawartych w projekcie PPSS. Konsultacje społeczne potrwają pół roku (szczegółowe informacje nt. spotkań konsultacyjnych dostępne są na stronie www.stopsuszy.pl). PPSS to pierwszy, tak kompleksowy dokument dotyczący przeciwdziałaniu skutkom suszy w Polsce. Projekt PPSS dostępny jest na stronach: www.stopsuszy.pl oraz www.konsultacjesusza.pl. Tam też można złożyć wnioski i uwagi do PPSS poprzez specjalnie przygotowany formularz.

Dokument PPSS, który będzie najważniejszym efektem projektu Stop suszy!, wraz z planami gospodarowania wodami i planami zarządzania ryzykiem powodziowym przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Po konsultacjach społecznych, w których każdy może wziąć udział i zgłosić swoje spostrzeżenia i wnioski, projekt PPSS zostanie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a w 2020 r.  końcowym akcentem będzie jego przyjęcie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Polska znajdzie się tym samym w gronie 10 państw europejskich, które mają opracowane plany przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały m.in.: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowacja i Ukraina.

Do przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszy Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami art. 240 ust. 2. pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268). W projekcie Stop suszy! opracowano dotąd metodykę przygotowywania PPSS, przeprowadzono ankietyzację wśród 3,5 tys. podmiotów związanych z gospodarką wodną. Polem do prezentacji projektu planu stały się m.in. ogólnopolskie konferencje eksperckie oraz kampania społeczna „Pamiętaj o wodzie!”. Całość prac jest finansowana z funduszy europejskich (POIŚ 2014-2020).

Więcej informacji na stronach: www.stopsuszy.pl, www.wody.gov.pl i www.konsultacjesusza.pl