Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie konsekwencji suszy, pożarów i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Parlament Europejski 15 września 2022 r., przyjął zdecydowaną większością głosów (469 głosami do 34, przy 44 wstrzymujących się) rezolucję w sprawie konsekwencji suszy, pożarów i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych, w której określił swoje oczekiwania wobec konferencji klimatycznej ONZ COP27. Szczyt klimatyczny odbędzie się w Egipcie w dniach 6 -18 listopada 2022 r. Ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak fale upałów, susze, powodzie czy pożary lasów stały się codziennością naszego życia. Europosłowie uważają, że kryzys klimatyczny i utrata bioróżnorodności to najważniejsze wyzwania stojące przed ludzkością.

W rezolucji Parlamentu Europejskiego podkreślono pilną potrzebę podjęcia działań w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu i dostosowania się do nich. Parlament podkreślił, że UE powinna odgrywać wiodącą rolę w tym procesie oraz powinna zintensyfikować działania podejmowane we wszystkich sektorach.

Parlament wezwał Komisję Europejską by wspierała wzmożone wysiłki państw członkowskich na rzecz szerszego stosowania m.in. technik ponownego wykorzystania wody, energooszczędnych technologii, praktyk nawadniania czy technologii zielonego dachu.

Parlament podkreślił potrzebę wykorzystywania wydajniejszych i bardziej ukierunkowanych systemów nawadniania w rolnictwie oraz systemów zatrzymywania wody, a także ogólnej ponownej kalibracji potrzeb związanych z nawadnianiem w celu zapewnienia zrównoważonego użytkowania zasobów wodnych. Komisja powinna priorytetowo traktować inwestycje w odbudowę ekosystemów i metody produkcji idące w kierunku agroekologii. W tym kontekście przypomniano, że dekadę 2021-2030 ogłoszono oenzetowską dekadą odbudową ekosystemów.

W rezolucji wezwano Komisję Europejską, do wyznaczenia ambitnych, konkretnych i wiążących celów w zakresie różnorodności biologicznej w miastach, rozwiązań opartych na naturze, podejścia ekosystemowego i błękitno-zielonej infrastruktury. Podkreślono również, że trzeba uwzględnić takie działania jak określenie minimalnej powierzchni zielonych dachów na nowo budowanych budynkach, czy zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w obrębie działki.

W dokumencie Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską ponadto do pilnego sporządzenia kompleksowej oceny ryzyka dotyczącego zmian klimatu w całej UE, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka suszy, pożarów lasów, zagrożeń dla zdrowia, wrażliwości ekosystemów oraz wpływu na infrastrukturę krytyczną i sieci. Parlament wezwał do przeprowadzenia unijnego testu warunków skrajnych w zakresie odporności na zmiany klimatu dla kluczowej infrastruktury do lata 2023 r.

Parlament Europejski swoją rezolucję wydał m.in. mając na względzie raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change). Wg IPCC oczywiste jest, że w wyniku kryzysu klimatycznego ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak opady, burze i upały, stają się coraz bardziej intensywne, co prowadzi do bardziej dotkliwych powodzi i susz. Niezrównoważone praktyki rolnicze, wylesianie i intensywna urbanizacja zwiększają ryzyko wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz ich dotkliwość.

W dokumencie przytoczono również raport  Europejskiego Obserwatorium ds. Susz (EDO – European Drought Observatory) z sierpnia 2022 r. Według niego dla 64 % kontynentu wydano ostrzeżenia przed suszą (17 % znalazło się w stanie alertu). Wstępne dane wykazały, że tegoroczna susza jest najsilniejszą od co najmniej 500 lat, a średnia temperatura w Europie w 2022 r. była najwyższa w historii zarówno w sierpniu, jak i w okresie od czerwca do sierpnia. Według prognoz w nadchodzących miesiącach w dużej części Europy nadal będą panowały warunki suche, a fale upałów i susza będą się nasilać. Niedobory wody dotykają obecnie 17% terytorium UE, natomiast sytuacja najbardziej niepokojąca jest w rejonie Morza Śródziemnego, gdzie około 50 % ludności żyje latem w warunkach stałego deficytu wody.

Powyższe dane ukazują zasadność konkretnego i pilnego działania w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Cały tekst można odnaleźć pod linkiem: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie konsekwencji suszy, pożarów i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych: zwiększenie starań UE w walce ze zmianą klimatu