Program przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW) na ostatniej prostej!

4 października 2022 r. w Warszawie odbyła się konferencja z udziałem Wiceministra Infrastruktury Marka Gróbarczyka i Prezesa Wód Polskich Krzysztofa Wosia dotycząca Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 (PPNW), który w najbliższych miesiącach ma zostać przyjęty przez rząd.


Głównym celem PPNW jest zwiększenie poziomu retencji wód opadowych. Oznacza to zatrzymanie ich wszelkimi sposobami w środowisku i ograniczenie ich bezproduktywnego spływu do morza. Program zakłada realizację 14 typów działań. Przyczynią się one nie tylko do łagodzenia skutków suszy, ale także do ograniczenia ryzyka powodziowego. Będzie to miało pozytywny wpływ nie tylko na gospodarkę wodną, ale także na zwiększenie odporności całej gospodarki narodowej oraz środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatyczne„.

— Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Wystąpienie wiceministra Marka Gróbarczyka otwierające konferencję dotyczącą Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 (PPNW)


Aby móc właściwie prowadzić gospodarkę wodną musimy mieć wodę, a mamy jej niestety mało w stosunku do średniej europejskiej, a nawet światowej. By to zmienić potrzebne są działania techniczne, czyli inwestycyjne i nietechniczne, czyli zwiększanie świadomości społecznej w zakresie postrzegania wody jako cennego dobra, którego nie może zabraknąć. PPNW jest komplementarny w stosunku do programów strategicznych Wód Polskich takich jak plany gospodarowania wodami, plany zarządzania ryzykiem powodziowym i plan przeciwdziałania skutkom suszy. Stanowi jedną komplementarną całość, co pozwala zaplanowanie zróżnicowanych działań dla rozwoju racjonalnej gospodarki wodnej. Program będzie poddany konsultacjom społecznym, dzięki czemu będzie oddawać rzeczywiste potrzeby obywateli w zakresie bezpieczeństwa wodnego. Obserwujemy suszę w naszym kraju, dlatego musimy spowalniać odpływ i zatrzymywać wodę na miejscu, tak by rzeki by nie traciły możliwości zapewniania przepływów minimalnych, co przekłada sie na stan środowiska naturalnego i gospodarki narodowej. Zapewniam, że gdy tylko PPNW zostanie uchwalony, Wody Polskie rozpoczną jego realizację i dołożą wszelkich starań, by osiągnąć założony cel, czyli podwojenie ilości wody dyspozycyjnej dla polskiej gospodarki, do co najmniej 15% średniorocznej retencji„.

— Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś.Celem Programu przeciwdziałania niedoborowi wody jest zebranie w jednym dokumencie wszystkich działań służących zwiększeniu retencji wodnej. Główny cel Programu został podzielony na trzy priorytety. Pierwszym jest wskazanie i realizacja działań z zakresu budowy zintegrowanego systemu naturalnej i sztucznej retencji wodnej. Kolejnym priorytetem jest stworzenie warunków do zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych. Niemniej istotne jest wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczędzania wody. Działania wskazane w Programie uwzględniać będą wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych wyróżniane ze względu na skalę – dużą, małą i mikroretencję oraz rodzaj retencji – naturalną i sztuczną.

Realizacja działań ujętych w PPNW pozwoli na wzmocnienie i utrzymanie zasobów wodnych kraju w wielkości pozwalającej na zaspokojenie potrzeb społeczeństwa i gospodarki, mając na uwadze stan środowiska naturalnego. Wdrożenie działań wskazanych w PPNW przyczyni się także znacząco do zwiększenia stopnia adaptacji do zmian klimatu gospodarki wodnej oraz, pośrednio, użytkowników wód.


Podczas konferencji poruszonych zostało wiele tematów związanych z gospodarką wodną i retencją wodną w Polsce:

  • omówiono zasoby wodne i stan retencji w Polsce na tle innych państw europejskich,
  • przedstawiono typy działań retencjonujących wodę przewidzianych w PPNW,
  • zaprezentowano działania inwestycyjne PGW Wody Polskie w zakresie zwiększenia retencji),
  • omówiono prace legislacyjne PPNW,
  • wskazano źródła finansowania PPNW,
  • przedstawiono sposoby finansowania przez NFOŚIGW przedsięwzięć ukierunkowanych na przeciwdziałanie niedoborowi wody
  • omówiono źródła finansowania inwestycji realizowanych przez PGW WP),
  • zaprezentowano działania informacyjno-promocyjnych towarzyszących realizacji PPNW.

Prelegentami na konferencji byli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Konferencja PPNW – materiały do pobrania

Książeczka edukacyjna dla dzieci „Nasza Woda – Retencja i oszczędzanie wody”