Retencyjne inwestycje Wód Polskich we Wschodniej Wielkopolsce

Wody Polskie kontynuują Program Kształtowania Zasobów na Terenach Rolnych, prowadzony w ramach projektów Stop Suszy i Stop Powodzi. Realizowane zadania z zakresu retencji korytowej pozwalają w kompleksowy i zrównoważony sposób gospodarować wodami, co przeciwdziała skutkom suszy i podtopień. Jednym z takich działań jest wybudowanie 6 jazów na rzece Rgilewce we wschodniej Wielkopolsce, regionie szczególnie narażonym na deficyty wody. Dzięki inwestycji możliwe będzie zwiększenie retencji o 21 tys. m3, zaś zasięg korzystnego oddziaływania obiektów będzie sięgał nawet 3 tys. ha.

Jazu Barłogi na rzece Rgilewce to jedna z kilkuset inwestycji zrealizowanych w ramach programu zwiększania retencji korytowej, jaki realizują Wody Polskie. Z okazji oddania obiektu do użytku, zorganizowany został briefing prasowy z udziałem Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, Posła na Sejm RP Leszka Galemby, Starosty Kolskiego Roberta Kropidłowskiego oraz Wójt Gminy Grzegorzew Bożeny Dominiak.

– Dzięki zadaniom w ramach Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolnych udało nam się zwiększyć poziom retencji. Jest to działanie dedykowane rolnictwu. Prace będziemy kontynuować, bo chcemy zintensyfikować ten program. To dopiero początek drogi. Realizując tego typu zadania trzeba myśleć i działać kompleksowo, nie tylko o suszy, ale również o efektach podtopień. Retencja umożliwia przeciwdziałanie skutkom obu skrajnych zjawisk hydrologicznych. Dziękuję społeczności lokalnej i samorządowcom, bo to nasza wspólna praca – powiedział Prezes Daca.

– To jest inwestycja w bezpieczeństwo. Będę wspierać zadania Wód Polskich, bo to myślenie o mieszkańcach i dbanie o rolnictwo – podkreślił Poseł Galemba.

– Powiat kolski bardzo czekał na te inwestycje. Dzięki jazom na rzece Rgilewce możemy mówić o zorganizowanej gospodarce wodnej, ale też o bezpieczeństwie, bo wiemy, że problem podtopień będzie w znacznej mierze ograniczony – podsumował Starosta Kropidłowski.

Wielkopolska należy do regionów najbardziej zagrożonych występowaniem suszy rolniczej. W lutym 2020 roku Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu rozpoczął intensywne prace związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy na terenie Regionu Wodnego Warty. W tym celu prowadzono bieżące piętrzenia na ciekach. Rozpoczęto również na szeroką skalę realizację wielu zadań inwestycyjnych. W ramach działań podjęto również rozmowy i współpracę z przedstawicielami samorządów i wielu innych instytucji. Efektem są partnerstwa, dzięki którym możliwe jest szybsze i skuteczniejsze rozwiązywanie tych problemów. Wybudowania jazów na rzece Rgilewce jest jednym działaniem w ramach Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolnych, co wpisuje się w przeciwdziałanie skutkom suszy w regionie. Koszt inwestycji wyniósł 10 630 817 zł. Uzyskana dzięki niej retencja wyniesie 21 tys. m3, bezpośrednim zasięgiem oddziaływania objęty zostanie obszar o powierzchni 284 ha, a pośrednim obszar o powierzchni blisko 3 tys. ha.

Kształtowanie Zasobów Wodnych na Terenach Rolnych umożliwia zatrzymanie wody w górnych odcinkach zlewni rzecznych, co ogranicza odpływ wody z terenów użytkowanych rolniczo. Działania te wykorzystują retencję korytową, która umożliwia zatrzymywanie wody w korytach rzecznych za pomocą urządzeń piętrzących, a następnie odpowiednie przekierowanie jej do systemów melioracyjnych. Rozwiązanie to przywraca dwufunkcyjność melioracji, co daje niemal natychmiastowy efekt zwiększenia retencji w dolinach rzecznych, w tym na terenach rolniczych. Jest to również bardzo korzystne dla środowiska naturalnego, zwłaszcza ekosystemów zależnych od wód. Retencja korytowa zmniejsza ryzyko związane z wezbraniami oraz skutki suszy.

Realizacja zadań z zakresu Kształtowania Zasobów Wodnych zakłada wiele różnych działań. W tym celu prowadzone są bieżące piętrzenia na rzekach i kanałach, prace utrzymaniowe które mają służyć odrestaurowaniu często zdewastowanych urządzeń hydrotechnicznych oraz zadania wykonywane w ramach ogólnopolskiego Programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolnych. Jest to również rozpoczęcie planowanych już wcześniej inwestycji, które z różnych powodów nie zostały do tej pory zrealizowane. Jednocześnie konieczne jest równoległe prowadzenie innych działań prowadzących do sukcesywnego zwiększania retencji i poprawy bilansu wodnego kraju.

Od wiosny 2020 roku, tylko za pomocą blisko 200 działań podjętych w ramach Kształtowania Zasobów Wodnych udało się zretencjonować dodatkowo 57 mln m wody. Po raz pierwszy od 30 lat w Polsce wskaźnik dotyczący retencji wód wzrósł powyżej 6,5% i zbliża się do 7%. Wody Polskie, we współpracy z samorządami i spółkami wodnymi zrzeszającymi rolników, w ramach Programu zaplanowały łącznie 650 zadań na kwotę 160 mln zł na terenie całego kraju. Zgodnie z prognozami ich realizacja w ciągu trzech lat umożliwi zwiększenie krajowego współczynnika retencji z obecnych 6,5 proc. nawet do 8 proc.