Kompleksowy program odbudowy zasobów wodnych wschodniej Wielkopolski

Wschodnia Wielkopolska, która obecnie jest regionem Polski zmagającym się z największymi deficytami wody, ma szansę stać się liderem wprowadzania rozwiązań, których celem jest renaturyzacja i rekultywacja terenów zdegradowanych. Współpraca Wód Polskich, ZE PAK S.A. oraz lokalnych samorządów zakłada odtworzenie zasobów wodnych rzek i pojezierzy, a także utworzenie nowych zbiorników wodnych w miejsce wyrobisk pokopalnianych.

Dzięki realizacji założeń, w ciągu 5 lat możliwe będzie zwiększenie retencji o blisko 1 mld m3 wody na obszarze ponad 3000 km2.

Retencja, renaturyzacja, OZE – główne założenia programu

Wielkopolska wschodnia to obszar poddany silnej antropopresji, m.in. przez rozwiniętą sieć melioracyjną, regulacje koryt rzecznych, odwodnienia górnicze, czy wzmożony pobór wód podziemnych na cele rolnicze i przemysłowe. Niekorzystną sytuację potęgują warunku meteorologiczne, zwłaszcza niska średnia opadów. W celu przeciwdziałania dalszej degradacji ilościowej zasobów wód podziemnych i powierzchniowych opracowano program działań naprawczych, który zakłada realizację 25 zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych w ciągu najbliższych 5 lat. Projekt przewiduje:

  • przekierowanie wód z odwodnienia funkcjonujących odkrywek w stronę zalewanych wyrobisk pokopalnianych;
  • budowę rurociągów i kanałów przerzutowych wraz z systemem przepompowni, służących do poprawy stosunków wodnych w strefie oddziaływania zamykanych odkrywek oraz szybszego ich zalewania;
  • odbudowę zastawek i progów na wypływach z jezior, mające na celu stabilizację ich poziomów wody;
  • remonty i odbudowę zniszczonych jazów, bystrzy i progów stabilizujących, umożliwiających zwiększenie retencji korytowej rzek i odbudowę mokradeł;
  • renaturyzację kanałów i odtworzenie sieci hydrograficznej w obszarze oddziaływania odkrywek węgla brunatnego;
  • stworzenie łowisk specjalnych w powstałych zbiornikach;
  • budowę farm fotowoltaicznych, służących zasilaniu pompowni i produkcji zielonej energii o wydajności 50 MW rok.

Osiągnięcie pełni założonych celów łącznie z wypełnieniem wyrobisk pokopalnianych planowane jest do końca 2026 roku w rejonie tureckim i do 2028 roku w rejonie konińskim. W przypadku braku działań zalanie odkrywek oraz przywrócenie stosunków wodnych trwałoby około 15 lat w rejonie tureckim i aż 30 lat w rejonie konińskim. Dlatego współpraca Wód Polskich, ZE PAK S.A. i samorządów jest kluczowa dla rozwoju wschodniej Wielkopolski i adaptacji tego regionu do zmian klimatycznych i wyzwań przez nie stawianych, takie jak częstsze susze i powodzie.

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem.