Od suszy 50-lecia do wzrostu retencji. Nowy Raport STOP SUSZY! 2020

Rok 2020 ukazał większość problemów wodnych naszego kraju – w tym występujące naprzemiennie zjawiska suszy i powodzi – deficyt opadów w okresie zimowym i lokalne podtopienia czy powodzie spowodowane przez nawalne deszcze, jak również niżówki pojawiające się na rzekach już w kilka tygodni po przejściu fali wezbraniowej. Jednak rok 2020 przyniósł również dobre wiadomości – po raz pierwszy od 30 lat, dzięki zadaniom realizowanym przez Wody Polskie z zakresu retencji korytowej (rzecznej), zgromadzono dodatkowo 57 mln m3 wody.

Początek roku hydrologicznego 2020 wskazywał na występowanie zjawiska suszy na przeważającym obszarze kraju. Sytuację najlepiej obrazują poniższe mapy, według wskaźnika standaryzowanego opadu w ujęciu rocznym ( SPI-12).

Mapy monitoringu suszy – stan na grudzień 2019 roku oraz na październik 2020 (koniec roku hydrologicznego). Dane wskaźnika SPI-12. Źródło: esusza.pl

W związku z występującym oraz prognozowanym zjawiskiem suszy, Wody Polskie podjęły intensywne działania, których celem było zmniejszenie skutków tego zjawiska, zwłaszcza na terenach rolniczych. Dlatego już na początku 2020 roku rozpoczęły realizację programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych, wykorzystującego retencję rzeczną (korytową). Zadania z tego zakresu w sposób znaczący poprawiają stosunki wodne w dolinach cieków. Przyjmuje się, że na skutek czasowego podpiętrzenia wody w rzekach i kanałach ilość zgromadzonej wody może się zwiększyć aż dziesięciokrotnie. Retencja korytowa przyczynia się bowiem do zwiększenia zasobów wód zgromadzonych w glebie w obszarach położonych w danej zlewni rzecznej, jak również wpływa korzystnie na poziom wód gruntowych oraz zasila wody podziemne. Wody Polskie kontynuują program retencji korytowej, co w najbliższym czasie doprowadzi do jej wzrostu w Polsce, z poziomu obecnych ok. 6,5% do nawet 7%.

Dla realizacji prawidłowej gospodarki wodnej należałoby gromadzić około 20% średniorocznego odpływu z rzek – na tym poziomie kształtuje się średnia europejska dotycząca retencjonowania wody. Niezbędne są zatem dalsze kompleksowe działania, których celem jest zwiększenie zasobów wodnych kraju. Jest to jedno z kluczowych zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W niniejszym raporcie przedstawiamy informacje na temat sytuacji hydrologicznej w Polsce w 2020 roku. Prezentujemy również szczegóły na temat programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych.

Pełna treść raportu w formie PDF do pobrania jest dostępna pod linkiem:

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1646-raport-stop-suszy-2020-od-suszy-50-lecie-do-wzrostu-retencji