Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”

Bagna to miejsce życia niezliczonych gatunków zwierząt. Dla wielu z nich to jedyny dom. Od 2013 r. Kampinoski Park Narodowy prowadzi działania na rzecz zachowania i poprawy stanu siedlisk mokradłowych na terenie parku.

W marcu br. zostanie zakończony projekt pn.: „Kampinoskie bagna”, którego celami są:

– zapewnienie właściwego stanu siedlisk mokradłowych obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska;
– promowanie lokalnego porozumienia w sprawie celów i metod gospodarki wodnej w obszarze terenów podmokłych;
– opracowanie modelowych rozwiązań dla zarządzania obszarami podmokłymi w sąsiedztwie obszarów miejskich, które zmniejszają konflikty między rozwojem społecznym a ochroną przyrody.

Realizacja powyższych celów została przeprowadzona poprzez opóźnienie spływu wód z terenu puszczy do głównych kanałów oraz wprowadzenie części wód wysokich płynących przez te kanały do lokalnych obniżeń terenowych występujących w pasach bagiennych Puszczy Kampinoskiej. Działania te polegały na budowie zastawek i progów oraz brodów na rowach należących do KPN. Każda z takich budowli piętrzy wodę lokalnie do wysokości maksymalnie 30–40 cm. Dzięki temu, zachowując odpowiednią spławność kanałów głównych, zwiększono retencję na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, a dzięki temu pośrednio poprawiło się bezpieczeństwo powodziowe okolicznych miejscowości oraz zmniejszono na tym obszarze ryzyko pojawienia się zjawiska suszy.

Działania w ramach projektu objęły większość obszarów mokradłowych Puszczy Kampinoskiej, z pominięciem górnego odcinka Kanału Łasica (ze względu na duży udział gruntów prywatnych) i rejonu Kanału Olszowieckiego, gdzie zgodnie z ocenami botaników, już teraz jest właściwy poziom uwilgotnienia mokradeł.

W ramach projektu poza działaniami technicznymi umożliwiającemu spowolnienie spływu wód, towarzyszą działania osłonowe zmierzające do zlikwidowania pól konfliktów społecznych związanych z gospodarką wodną na tym terenie. W rejonie dolnej Łasicy oraz Kanału Zaborowskiego zostało wykupionych ok. 120 ha gruntów prywatnych przylegających bezpośrednio do tych cieków. Natomiast w okolicy miejscowości Sadowa została wyremontowana grobla zapobiegająca wylewaniu się wód wysokich z terenu Puszczy Kampinoskiej na teren dwóch sąsiednich wsi. Dodatkowo opracowano Plan Zarządzania Populacją Bobra.


Kampinoski Park Narodowy jest popularnym miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców stolicy. Projekt Kampinoskie bagna pokazuje, w jaki sposób zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi wspiera zrównoważony rozwój tego istotnego ekosystemu i czyni go bardziej atrakcyjnym miejscem dla odwiedzających.

Kampinoski Park Narodowy powstał w 1959 roku, obejmując obszar Puszczy Kampinoskiej. Jest częścią sieci NATURA 2000, a od 2000 roku został wpisany na listę rezerwatów biosfery UNESCO.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: http://www.kampinoskiebagna.pl/

Źródło: http://www.kampinoskiebagna.pl/

Zdjęcie: za http://www.kampinoskiebagna.pl/