NOWE PRAWO WODNE PODPISANE

Prezydent Andrzej Duda w dniu 2 sierpnia br. podpisał nową ustawę Prawo wodne.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Nowe Prawo wodne powstało w odpowiedzi na potrzebę stworzenia efektywnego systemu finansowania gospodarki wodnej. Stanowi o odpłatności za usługi wodne przekraczające zakres zwykłego lub powszechnego korzystania z wód. Ustanowienie takiej regulacji było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Zobowiązania te wynikają z Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tak zwanej „Ramowej Dyrektywy Wodnej”.

Ustawa zmienia system zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Organy dotychczas właściwe w tej sprawie zostaną zastąpione przez nowy podmiot – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, zwany dalej „Wody Polskie”. Będzie on realizował politykę zlewniową gospodarowania wodami na każdym poziomie, tj. na poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza. Ponadto „Wody Polskie” będą wykonywać prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, ale z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Nowe Prawo wodne zmienia również zapisy dotyczące planów przeciwdziałania skutkom suszy. Nowa Ustawa powierza przygotowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy, w imieniu Wód Polskich, Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej oraz wojewodami, uwzględniając podział kraju na obszary dorzeczy.

Nowe Prawo wodne wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku. z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, wprowadzających zmiany w ustawie z dnia 7 czerwca 2011 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przepisy te mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Więcej informacji o nowym Prawie wodnym oraz cały tekst Ustawy dostępne są na stronie: http://www.sejm.gov.pl/.

Załącznik – Wyciąg z Ustawy Prawo wodne dotyczący przeciwdziałania skutkom suszy – Pobierz plik