ANALIZA W RAMACH ETAPU I ZAKOŃCZONA

W ramach etapu I przeanalizowano plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych (bądź projekty planów, w przypadku gdy plan nie został jeszcze opracowany), dokumenty towarzyszące (analizy, raporty), aktualizację planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, aktualizację Programu wodno-środowiskowego kraju oraz plany zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarach dorzeczy i w regionach wodnych.

Etap ten stanowi punkt wyjścia do aktualizacji metodyki przygotowywania planów przeciwdziałania skutkom suszy.

Celem analizy planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych było wskazanie zagadnień, dla których konieczne jest wypracowanie ujednoliconego podejścia w skali kraju oraz takich, dla których możliwa jest bezpośrednia synteza tych planów i ewentualna aktualizacja zagadnień.

W ramach analizy planów w regionach wodnych przeprowadzono również analizę zakresu, dostępności i potencjalnych źródeł danych meteorologicznych, hydrologicznych i hydrogeologicznych pod kątem doboru wskaźników zagrożenia suszą dla potrzeb analiz historycznych i monitoringu operacyjnego. Natomiast celem analizy zaktualizowanych planów gospodarowania wodami i planów zarządzania ryzykiem powodziowym było wskazanie istotnych ustaleń w analizowanych dokumentach dla planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy.

Analiza dokumentów źródłowych doprowadziła do określenia słabych i mocnych stron obowiązującej Metodyki oraz opracowania materiałów wyjściowych do jej aktualizacji.

Załącznik – Wnioski z realizacji etapu I – Pobierz plik