Katalog Dobrych Praktyk – deszcz trzeba zatrzymać w mieście

Co zrobić, by uniknąć lokalnych podtopień? Jak wykorzystać wody opadowe zbierane z utwardzonej powierzchni miast, zamiast odprowadzać je do kanalizacji? Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, z inicjatywy magistratu Wrocławia, opracowali „Katalog Dobrych Praktyk – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych”.

W wyniku budowy dróg, placów czy parkingów o utwardzonej, praktycznie nieprzepuszczalnej nawierzchni tylko niewielka część wód opadowych i roztopowych swobodnie przesiąka do gruntu. W zależności od stopnia uszczelnienia nawet do 95% wody jest odprowadzana w czasie opadów do systemów kanalizacyjnych, które często nie są w stanie jej przejąć w czasie nawalnych deszczy. Jest to powodem lokalnych podtopień lub powodzi miejskich. Tymczasem można te skutki zminimalizować a deszczówkę wykorzystać do celów gospodarczych zamiast kosztownej wody pitnej.

źródło: UM Wrocławia

Katalog Dobrych Praktyk dla dróg

W grudniu 2017 r., z inicjatywy urzędu miasta Wrocławia zespół ekspertów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracował „Katalog Dobrych Praktyk – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych”.

 „Żyjemy w dobie zmieniającego się klimatu. Przejawem tych zmian są coraz częściej występujące zjawiska ekstremalne, jak susze czy powodzie. (…). Współcześnie wykonywane systemy odwodnieniowe dróg nie powinny ograniczać się tylko do rozwiązań tradycyjnych (podziemnych systemów kanalizacyjnych). Nowoczesne systemy projektuje się przy współudziale rozwiązań zrównoważonych. Pozwalają one na lokalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Wykorzystanie odpowiednich gatunków roślin w systemach umożliwia dodatkowo podczyszczanie wód. Zastosowanie nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań może przynieść korzyści finansowe, społeczne oraz ekologiczne. Woda deszczowa czy roztopowa, która trafia z powrotem do gruntu, odciąża system kanalizacyjny – tym samym ogranicza lub nawet eliminuje ryzyko lokalnych podtopień, obniża też koszty użytkowania tradycyjnych systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków. Zwiększenie ilości roślinności pozytywnie wpływa na samopoczucie mieszkańców i na mikroklimat.” – napisali we wstępie do Katalogu dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak i dr hab. Krzysztof Lejcuś.

W dużych miastach, takich jak Wrocław, dalsza rozbudowa systemu kanalizacyjnego w celu dostosowania do natychmiastowego odbioru dużych ilości wód spływających z nawierzchni ulic i placów jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.

Zebrane w Katalogu rozwiązania mogą być przydatne nie tylko dla planistów, projektantów czy urzędników. Miasto i autorzy liczą na szeroki odbiór społeczny, tak aby mieszkańcy Wrocławia oraz innych polskich miast, mogli nabrać przekonania, iż realizowane w ich mieście inwestycje przyczynią się do poprawy jakości życia.

W ślad za opracowanym Katalogiem wprowadzono we Wrocławiu zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi – Zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 6541/17 z dnia 17 marca 2017 r.

Zarządzenie zobowiązuje miejskie jednostki do stosowania metod zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania na wszystkich etapach procesów inwestycyjnych od planowania przestrzennego, projektowania i realizacji inwestycji do jej eksploatacji. Wśród proponowanych i zalecanych rozwiązań są m.in.: ograniczenie stosowania powierzchni nieprzepuszczalnych oraz obniżanie stopnia szczelności powierzchni odwadnianych, stosowanie naziemnych i podziemnych zbiorników retencyjnych, zbiorników chłonnych, rowów trawiastych, rowów infiltracyjnych, niecek i studni chłonnych, skrzynek retencyjno-infiltracyjnych, suchych zbiorników ze stałym przepływem lub bez. Ponadto podczyszczanie wód opadowych z terenów zanieczyszczonych za pomocą np. oczyszczalni hydrofitowych. Szczególnie istotne jest wykorzystywanie zieleni do funkcji retencji i ewapotranspiracji, w tym wykonywanie ogrodów deszczowych oraz zielonych dachów i ścian.

Rezultatem zmiany sposobu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi będzie wykorzystanie zasobów wód opadowych oraz roztopowych dla polepszenia stanu przyrodniczego środowiska miejskiego, poprawa jakości życia mieszkańców oraz przystosowania do zmian klimatu, w tym przeciwdziałanie i minimalizacja skutków suszy.

Źródło: https://www.wroclaw.pl