Działania dla klimatu – dofinansowanie budowy i przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracjach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, przy wsparciu Funduszy Europejskich prowadzi program, którego celem jest dofinansowanie budowy lub modernizacji obiektów pozwalających zwiększyć liczbę osób korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji, zwłaszcza kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych.

Inwestycje w sektor wodno-kanalizacyjny pozwolą wypełnić zobowiązania akcesyjne w zakresie gospodarki ściekowej w Polsce, gdyż pomogą zapobiec zanieczyszczeniu wód powierzchniowych oraz przyczynią się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku. Działania te wpisują się w ideę zrównoważonego gospodarowania wodami, które zakładają szeroko rozumianą troskę o zasoby wodne kraju.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/klimat/dzialanie-23-gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach

Warto podkreślić, że jedynie gminy, które posiadają obowiązującą uchwałę rady gminy określającą wielkość i granicę aglomeracji mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych na terenie aglomeracji zawartej w KPOŚK.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Natomiast więcej informacji na temat wyznaczenia przez radę gminy aglomeracji znajdują się pod linkiem:

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1174-aglomeracje-obowiazek-uchwalenia-aktow-prawa-miejscowego-do-dnia-31-grudnia-2020-roku

oraz w Poradniku dla samorządów wyznaczających aglomeracje

https://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/Poradnik_dla_samorzdw_wyznaczajcych_aglomeracje.pdf

fot. Pixabay.com