Zakończenie prac nad metodyką opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy

Dnia 30.10.2017 r. zakończono prace nad aktualizacją metodyki opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy pn. „Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami – metodyka postępowania”.

Metodyka dla opracowania ppss stanowi zbiór metod i instrukcji ich realizacji dla poszczególnych elementów Planu. Metodyka określa strukturę dokumentu ppss, a także podaje zakresy prac ze szczegółowym wskazaniem metod analizy dla opracowania każdego z elementów składowych Planu oraz elementów wspierających (wejściowych dla opracowania Planu).

Założeniem bazowym formułowania zapisów metodyki było aby efektem jej wdrożenia był spójny i skonkretyzowany dokument planistyczny. Opracowana Metodyka nawiązuje do standardów europejskich sformułowanych przez Komisję Europejską, w tym Europejskie Centrum Obserwacji Szuszy (EDO), przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z aktualnym prawem krajowym.

Jednocześnie przyjęte w Metodyce metody dla zapewnienia wysokiej efektywności dokumentu zostały zaprojektowane tak by jego aktualizacja została wykonana z zachowaniem powtarzalności metod i łatwej aktualizacji baz danych wejściowych do analiz.

Metodykę można pobrać na stronie: http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/opracowanie-planow-przeciwdzialania-skutkom-suszy-na-obszarach-dorzeczy