Wsparcie UE dla rolników

31 sierpnia Komisja Europejska przedstawiła dodatkowy pakiet działań mających na celu zwiększenie dostępności zielonki dla zwierząt gospodarskich – co jest jedną z największych trudności dla rolników poszkodowanych wskutek suszy. Pakiet ten stanowi uzupełnienie środków zapowiedzianych na początku sierpnia.

Nowe odstępstwa dotyczą w szczególności niektórych przepisów w dziedzinie zazieleniania:

  • Możliwość uznania upraw ozimych, które są zwykle wysiewane jesienią w celu późniejszych zbiorów lub wypasu, za międzyplony (zakazane na podstawie obowiązujących przepisów), jeśli są przeznaczone do wypasu lub produkcji zielonki.
  • Możliwość wysiewu międzyplonów jako siewu czystego (a nie, jak się obecnie wymaga, jako mieszanki upraw), jeżeli są one przeznaczone do wypasu lub produkcji zielonki.
  • Możliwość skrócenia minimalnego 8-tygodniowego okresu międzyplonów, tak aby rolnicy mogli potem na czas wysiać uprawy ozime.
  • Objęcie Francji wcześniej przyjętym odstępstwem dotyczącym koszenia i wypasu na gruntach ugorowanych.

Ponadto oficjalnie zaprezentowano wniosek w sprawie wyższych zaliczek. Aby poprawić płynność finansową rolników, wypłata do 70 proc. płatności bezpośrednich i 85 proc. płatności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich będzie możliwa już w połowie października 2018 r., a nie dopiero w grudniu.

Wnioski te stanowią uzupełnienie przepisów już stosowanych w takich okolicznościach. We wszystkich przypadkach Komisja zapewnia, by wszystkie te środki były wdrażane w sposób proporcjonalny, z uwzględnieniem ochrony środowiska.

Zakup zielonki może być objęty pomocą z tytułu szkód materialnych albo utraty dochodów. Rekompensatę z tytułu szkód do kwoty 15 tys. euro na rolnika można również przyznać na okres trzech lat bez konieczności zgłaszania Komisji (tak zwana „pomoc de minimis”). Istnieją również możliwości wsparcia w ramach rozwoju obszarów wiejskich, np. finansowanie ponownego zasiewu pastwisk lub rekompensata z tytułu utraty dochodów.

Więcej szczegółów oraz dodatkowe informacje można odnaleźć na stronie Komisji Europejskiej.