W Światowym Dniu Wody – ogólnopolska konferencja Stop suszy!

Światowy Dzień Wody to tradycyjnie okazja do zwrócenia uwagi na najważniejsze kwestie w obszarze gospodarki wodnej w Polsce. Nie inaczej będzie w tym roku. 22 marca w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego ponad 100 ekspertów będzie dyskutować o jednym z narastających problemów – zjawisku suszy w Polsce.

Tematy ogólnopolskiej konferencji Stop suszy! będą przedstawiały zagadnienia planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). To pierwszy tak kompleksowy projekt działań w tej dziedzinie w naszym kraju.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest w tym roku pod hasłem „Leaving no one behind” (ang. nie pozostawiając nikogo w tyle). Tego dnia chcemy zwrócić uwagę na problem suszy. Jest to jedno z najbardziej dotkliwych i trudnych do przeciwdziałania zjawisk naturalnych oddziałujących na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Eksperci akcentują: jest to zjawisko naturalne i nie sposób mu skutecznie zapobiec. W gestii poszczególnych państw leży jednak minimalizowanie skutków suszy. PGW Wody Polskie pracuje nad pierwszym, krajowym planem przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce.

Na ogólnopolskiej konferencji Stop suszy! przedstawiony będzie stan prac nad PPSS. Dokonana zostanie m.in. wszechstronna identyfikacja zjawiska suszy w podziale na poszczególne jej typy. Przedstawione zostaną także obszary wrażliwe na suszę – pierwsze wyniki przeprowadzonej w ramach PPSS ankietyzacji wśród 3,5 tys. interesariuszy. W dyskusji nie zabraknie także szerszego kontekstu – globalnych zmian klimatu, z którymi boryka się także Polska.

Stop Suszy-Agenda

Do przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszy Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami art. 240 ust. 2. pkt. 8) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). Polem do prezentacji projektu planu będą ogólnopolskie konferencje oraz półroczne konsultacje społeczne, które rozpoczną się w połowie 2019 roku. Całość prac, finansowanych z funduszy europejskich, zostanie sfinalizowana do końca 2020 r.