W Bydgoszczy ogólnopolska konferencja Stop suszy! – katalog kluczowych działań

Eksperci zajmujący się problemem suszy w Polsce ponownie spotkają się na ogólnopolskiej konferencji Stop suszy! Problematykę spotkania, które odbędzie się 18 czerwca w Bydgoszczy określa jego tytuł: Stop suszy! – katalog kluczowych działań. W referatach i wystąpieniach zaprezentowane zostaną m.in. korzyści, praktyczne możliwości oraz prawne ścieżki dostępu do konkretnych działań minimalizujących bądź eliminujących skutki suszy. Organizatorem konferencji jest PGW Wody Polskie, a honorowy patronat objęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogólnopolskie konferencje oraz konsultacje społeczne to elementy realizowanego przez PGW Wody Polskie projektu Stop suszy! Jego efektem będzie plan przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce. To pierwszy, tak kompleksowy projekt działań w tej dziedzinie w naszym kraju. Podczas warszawskiej, pierwszej z serii trzech, ogólnopolskich konferencji przedstawiono m.in. narastający problem niedoboru wody w naszym kraju. Zidentyfikowano też zjawisko suszy w podziale na poszczególne jej typy. Teraz przyszedł czas na wnioski płynące z wyników ankietyzacji przeprowadzonej wśród 3,5 tys. interesariuszy. Rezultatem będzie propozycja katalogu działań niezbędnych do minimalizowania lub eliminacji skutków suszy.

Link do wyników ankietyzacji

– W pierwszej kolejności musimy precyzyjnie zdefiniować oczekiwania interesariuszy. Wyniki ankietyzacji nie są w tym względzie jednoznaczne. Następnie poznamy m.in. pakiet działań zwiększających odporność na skutki suszy oraz plany na rzecz optymalizacji metod wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami suszy. Gotowy projekt zostanie w połowie sierpnia skierowany do półrocznych konsultacji społecznych – mówi Rafał Jakimiak, specjalista w Wydziale Planowania PGW Wody Polskie, kierownik zespołu opracowującego plan przeciwdziałania skutkom suszy. – Będziemy dyskutować także o propozycjach działań inwestycyjnych w zakresie m.in. retencji naturalnej oraz sztucznej. Problem z wodą w naszym kraju obrazowo ilustruje zagrożenie powodziowe, które dotknęło nas pod koniec maja. Masy wody niesione przez rzeki przelały się przez Polskę i trafiły do morza. W projekcie Stop suszy! chodzi o to, by jak największą część tych wód zatrzymać w granicach kraju i racjonalnie ją zagospodarować – dodaje.

Do przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszy Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami art. 240 ust. 2. pkt. 8) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). Polem do prezentacji projektu planu są ogólnopolskie konferencje oraz półroczne konsultacje społeczne, które rozpoczną się w połowie sierpnia 2019 roku. Całość prac, finansowanych z funduszy europejskich (POIŚ 2014-2020), zostanie sfinalizowana do końca 2020 r.