Stop suszy! Trwają konsultacje prognozy odziaływania na środowisko projektu PPSS

Do 24 czerwca trwają konsultacje społeczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). W trosce o zdrowie uczestników, spotkania konsultacyjne – 2, 9 i 16 czerwca, prowadzone są w trybie online. Strategicznej ocenie poddanych zostało ponad 300 inwestycji zaplanowanych w projekcie PPSS. W konsultacjach mogą wziąć udział oraz zgłosić uwagi i wnioski wszyscy zainteresowani problematyką.

W całym procesie prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie najważniejsze jest ustalenie zakresu ingerencji w środowisko naturalne planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, ale także ich pozytywnych oddziaływań, zwłaszcza w okresie przedłużającej się suszy. Ocenie podlega zarówno to, jakie zagrożenia bezpośrednie i pośrednie mogą spowodować przedsięwzięcia oraz w jaki sposób można ograniczyć skalę występowania tych oddziaływań i jakie zastosować działania alternatywne.

Społeczna weryfikacja jest szczególnie istotna w sytuacji, gdy lista inwestycji w projekcie Stop suszy! ma ponad 300 pozycji. Większość to niewielkie przedsięwzięcia lokalne, kluczowe dla mikrospołeczności czy miejscowego rolnictwa, ale jednocześnie mające bardzo istotne znaczenie w przeciwdziałaniu skutkom suszy w skali kraju.

Konsultowana prognoza oddziaływania na środowisko jest narzędziem służącym nie tylko do oceny inwestycji. Analizie poddane będą również działania katalogowe, w tym formalne i edukacyjne, zaplanowane w projekcie PPSS. Każdy z uczestników konsultacji będzie mógł wypowiedzieć się w tej sprawie podczas dyskusji, a także zgłosić wnioski np. poprzez formularz online na www.stopsuszy.pl. Po analizie wszystkich uwag i wniosków na stronie projektu opublikowana zostanie tabela rozbieżności.

Z powodu ograniczeń związanych z ogłoszonym stanem epidemii spotkania konsultacyjne 2, 9 i 16 czerwca odbędą się w trybie online na platformie Zoom. Na stronie www.stopsuszy.pl trwa rejestracja na spotkania TUTAJ

Podsumowaniem całego projektu Stop suszy! będzie planowana na jesień ogólnopolska konferencja Stop suszy! Końcowym akcentem będzie pod koniec 2020 r. przyjęcie PPSS w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Dokument PPSS, najważniejszy efekt projektu Stop suszy!, wraz z planami gospodarowania wodami i planami zarządzania ryzykiem powodziowym przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Polska znajdzie się tym samym w czołówce państw europejskich, które mają opracowane plany przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty tej rangi opracowały m.in.: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowacja i Ukraina.

Do przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszy Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami art. 240 ust. 2. pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310). W projekcie Stop suszy! opracowano m.in. metodykę przygotowywania PPSS, która będzie wykorzystywana także w przyszłości oraz przeprowadzono ankietyzację wśród 3,5 tys. podmiotów związanych z gospodarką wodną. Polem do prezentacji projektu planu były już ogólnopolskie konferencje eksperckie, półroczne konsultacje społeczne oraz kampania społeczna „Pamiętaj o wodzie!”. Całość prac jest finansowana z funduszy europejskich (POIŚ 2014-2020).