Stop suszy! Ponad 800 wniosków i uwag oraz 300 inwestycji zgłoszonych w projekcie PPSS

Zbliża się finał prac nad przygotowywanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pierwszym ogólnopolskim planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Po półrocznych konsultacjach społecznych do tego dokumentu zgłoszono ponad 800 wniosków i uwag. Ponad 300 z nich to propozycje budowy lub przebudowy zbiorników retencyjnych zgłoszone do załącznika 1 PPSS. Projekt PPSS wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wszedł w kolejny etap.

Do 24 czerwca br. poddany jest konsultacjom społecznym w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Pod koniec roku Plan zostanie przyjęty jako rozporządzenie ministra ds. gospodarki wodnej.

Uczestników konsultacji interesowały zagadnienia związane z szeroko pojętą edukacją (w tym szczególnie edukacją skierowaną do rolników), zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych, nawodnieniami na cele rolnicze, melioracją, retencją naturalną i sztuczną oraz monitoringiem suszy. W uwagach i wnioskach do projektu PPSS podjęto także problematykę zmian legislacyjnych oraz zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz finansowe kwestie związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy. Wnioski i uwagi można było złożyć poprzez formularz online, drogę mailową, listowną albo osobiście w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub podczas spotkań konsultacyjnych Stop suszy! Najwięcej wypełnionych ankiet – 683 – wpłynęło online oraz drogą mailową.

Projekt PPSS obejmuje planowanie przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu skutkom suszy w latach 2021-2027. Ustala on m.in. kompetencje we wdrażaniu jego zapisów, w tym wskazuje działania w skali krajowej, regionalnej i lokalnej dla skutecznego zapobiegania skutkom suszy. W działaniach zawartych w katalogu, projekt skupia się na zwiększaniu ilości i dostępności wody, w tym tworzeniu retencji naturalnej i sztucznej oraz edukacji o problemie suszy i sposobach jej przeciwdziałania. Katalog opisuje także zakres zmian administracyjnych dla optymalizacji monitorowania suszy, zarządzania kryzysowego na jej wypadek i podnoszenia odporności na oddziaływanie suszy na zasoby wody w glebie (w tym zasoby wód podziemnych), płynące w rzekach i zgromadzone w jeziorach oraz innych zbiornikach.

PPSS to pierwszy, tak kompleksowy dokument dotyczący przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce. Jest on najważniejszym efektem projektu Stop suszy! Wraz z planami gospodarowania wodami i planami zarządzania ryzykiem powodziowym PPSS przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Po przyjęciu tego dokumentu Polska znajdzie się w czołówce państw europejskich, które mają opracowane plany przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały m.in.: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowacja i Ukraina.

Do przygotowania projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami art. 240 ust. 2. pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310). W projekcie Stop suszy! opracowano dotąd metodykę przygotowywania PPSS oraz przeprowadzono ankietyzację wśród 3,5 tys. podmiotów związanych z gospodarką wodną. Polem do prezentacji projektu planu stały się m.in. ogólnopolskie konferencje eksperckie, kampania społeczna „Pamiętaj o wodzie!” i przede wszystkim 15 ogólnopolskich spotkań konsultacyjnych. Całość prac jest finansowana z funduszy europejskich (POIŚ 2014-2020).