Ruszają konsultacje społeczne projektu Programu przeciwdziałania niedoborowi wody

Polska należy do grupy państw zagrożonych deficytem wody. Ze względu na położenie geograficzne i wynikające z niego niekorzystne warunki hydrologiczne ma niewielkie zasoby wodne. W ostatnich latach, w konsekwencji postępującej antropopresji oraz zmian klimatu, problem deficytu wody i związanego z nim zjawiska suszy nasilił się. Obecnie Polska magazynuje wodę w zbiornikach retencyjnych na poziomie ok. 4 mld m3, co stanowi tylko ok. 6,5 proc. objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Tymczasem warunki fizyczne i geograficzne Polski stwarzają możliwości retencjonowania na poziomie ok. 15 proc.

Aby ograniczyć ryzyko powodziowe oraz złagodzić skutki suszy został opracowany „Program przeciwdziałania niedoborowi wody”. Program będzie uwzględniać wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych wyróżnione ze względu na skalę – mikro-, małą i dużą retencję oraz rodzaj retencji – naturalną i sztuczną.

Jak konsultujemy?

Konsultacje społeczne potrwają od 5 lipca 2021 r. do 26 lipca 2021 r. Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.)  prowadzone są przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej – Ministra Infrastruktury.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość złożenia uwag lub wniosków do projektu Programu przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW):
− za pośrednictwem formularza on-line umieszczonego na stronie www.wide-vision.pl/retencja;
− poprzez przesłanie informacji na adres e-mail retencja.konsultacje@wide-vision.pl lub retencja@mi.gov.pl;
− pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej,
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (formularz w formie pliku PDF lub Word dostępny – TUTAJ; w przypadku uwag i wniosków zgłaszanych tą drogą, termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (Ministerstwo Infrastruktury) do dnia
26 lipca 2021r.;
− ustnie do protokołu w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12
w Warszawie (wejście A, klatka D, III piętro, pokój nr 308).

Projekt Programu przeciwdziałania niedoborowi wody jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury TUTAJ, na stronie z formularzem składania uwag TUTAJ  oraz poniżej pod przyciskiem „Dokumenty do konsultacji”.

Uwagi i wnioski do projektu Programu przeciwdziałania niedoborowi wody będą rozpatrywane przez Ministra Infrastruktury a raport z konsultacji społecznych zawierający sposób ich rozpatrzenia zostanie opublikowany po zakończeniu konsultacji społecznych na stronie Ministerstwa Infrastruktury.