Retencja korytowa – działania RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku realizuje szereg przedsięwzięć, które wpływają na poprawę bilansu wodnego. W ciągu trzech lat na terenie administrowanym przez RZGW retencja korytowa zwiększyła się o około 0,5 miliona m3. W ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych na terenach rolniczych zrealizowane zostały aż 23 zadania utrzymaniowe na łączną kwotę prawie 2 milionów złotych. W ramach tych działań przywrócona lub poprawiona została dwufunkcyjna rola urządzeń melioracyjnych, która zapewnia odprowadzanie wód z pól i użytków rolnych w czasie opadów, ale również retencję wód w  okresach suszy. 

Dzięki retencji wód możemy zminimalizować skutki suszy. Przez retencję wodną rozumiemy zdolność do okresowego zatrzymania wody w zlewni. Dzięki temu zjawisku poprawie ulega bilans wodny zlewni. Zasoby wodne powiększają się, gdyż szybki spływ powierzchniowy zastępowany jest przez powolny odpływ gruntowy. Na terenach sąsiednich podniesieniu ulega poziom zwierciadła wód gruntowych. W wielu przypadkach retencja powoduje znaczne ograniczenie prędkości wody płynącej po powierzchni terenu, czyli spływu powierzchniowego. Redukcja prędkości następuje również w przypadku wody płynącej korytem rzeki, potoku czy strumienia. Skutkuje to spowolnieniem obiegu wody w środowisku. Dzięki czemu, gromadząc wodę w przyrodzie, w miejscu gdzie nastąpił opad łagodzimy skutki suszy oraz ograniczamy ryzyko wystąpienia powodzi. Retencja korytowa ma na celu poprawę zdolności retencyjnych rzek, kanałów i obiektów melioracyjnych, przy użyciu jazów, przepusto-zastawek i innych urządzeń piętrzących. W regionie wodnym administrowanym przez RZGW w Białymstoku eksploatowanych jest ponad 500 tego typu budowli.

Na terenie Zarządu Zlewni w Augustowie, w ramach retencji korytowej, naprawiono lub wyremontowano jaz Sypitki na rzece Małkiń, jaz na Kanale Odpływowym, 3 jazy na rzece Turówka oraz 2 jazy na rzece Wołkuszanka. Naprawiony został także przepust z piętrzeniem na Kanale Szymańskim i  rzece Żarnówka, 2 przepusty na rzece Wołkuszanka oraz próg na rzece Puńsk. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na remont jazu na rzece Matlak i naprawę zastawki na rzece Słuczka.

Na obszarze Zarządu Zlewni w Białymstoku wyremontowanych zostało 6 przepustów z piętrzeniem na rzekach: Czarna, Kanał E-Suraż, Szeroka Struga i Ciek Tartaczny. Naprawiono także 3 zastawki na rzekach: Czarna, Kanał E-Suraż i Ciek spod Sofipola, 1 jaz żelbetowy na rzece Supraśl oraz zastawkę na Cieku spod Sofipola. Trwa postępowanie przetargowe na remont 4 przepustów z piętrzeniem na rzece Supraśl.
W obrębie Zarządu Zlewni w Giżycku wyremontowanych zostało 5 przepustów piętrzących oraz 1 zastawka na rzece Jędzelówka. Wyremontowano także 3 jazy na rzece Skroda. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na naprawę 3 przepustów z piętrzeniem i 2 zastawek na rzece kanał Poredy Charubin.
Na terenie Zarządu Zlewni w Ostrołęce wyremontowanych zostało 7 zastawek na rzekach: Mała Rozoga, Ostracha, Kanał Kaczor oraz Kanałach C Karaska i Doprowadzalnik M oraz 2 przepusty z piętrzeniem na rzece Kanał Koty. Naprawiono 5 stopni z piętrzeniem na rzece Kanał Charciabałda, 2 progi na rzece Pełtówka oraz jaz na rzece Płodownica. Trwa postępowanie przetargowe na remont jazu na rzece Omulew i jazu na Kanale Omulew Płodowinica.
Na obszarze Zarządu Zlewni w Olsztynie trwa postępowanie przetargowe na remont jazu Pleśno na rzece Sajna.

Dodatkowo trwają prace związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na: remont 4 jazów na rzece Kanał Kuwaski, 4 jazów i 4 przepławek na rzece Guber oraz przebudowę koryta i budowli piętrzących (2 jazów i zastawki) na rzece Kulikówka. Całkowity koszt tych trzech inwestycji szacowany jest na ponad 12,5 mln zł. Dzięki tym działaniom retencja korytowa zwiększy się o kolejne 200 tys. m3 i obejmie swoim oddziaływaniem obszar blisko 2,5 tys. ha

 

 

fot. jaz na rzece Skroda przed i po remoncie