Ankieta sprawozdawcza z zakresu monitoringu realizacji postanowień planu przeciwdziałania skutkom suszy – monitoring z działalności jednostek samorządu terytorialnego w latach 2021-2022

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako instytucja odpowiedzialna za gospodarowanie zasobami wodnymi w kraju, przeprowadziła w dniach 7.03-22.04.2022 r. ankietyzację monitorującą stopień wdrażania planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) w latach 2021-2022.

Ankietyzacja przeprowadzona została w formie geoankiety przygotowanej za pomocą narzędzia ArcGIS On-line umieszczonej na dedykowanym portalu, który działał na zasadzie przeglądarki internetowej, a dostęp odbywał się poprzez link dostarczony wraz z zaproszeniem. Do udziału w ankiecie zaproszono wszystkie JST (2807 podmiotów).

Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym podmiotom za udział w przeprowadzonej ankiecie sprawozdawczej dotyczącej wypełnienia działań w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Wyniki przeprowadzonej ankiety sprawozdawczej (geoankiety) zostaną wykorzystane m.in. do sprawozdania z działalności Wód Polskich przedkładanego ministrowi właściwemu ds. gospodarki wodnej, o którym mowa zgodnie w art. 240 ust. 14 ustawy – Prawo wodne. Ankieta poza celem sprawozdawczym przyczyni się do identyfikacji rejonów kraju, na których należy przeprowadzić, bądź zintensyfikować działania z zakresu przeciwdziałania skutków suszy w okresie obowiązywania PPSS. Zebrane dane zostaną wykorzystane również na etapie przeglądu i aktualizacji planu przeciwdziałania skutkom suszy, który jest dokonywany w myśl art. 240 ust. 2 pkt 8 oraz art. 185 ust. 8 ustawy – Prawo wodne nie rzadziej niż co 6 lat.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z wykonanej ankietyzacji z zakresu monitoringu postanowień planu przeciwdziałania skutkom suszy z działalności jednostek samorządu terytorialnego w latach 2021-2022.

Link do sprawozdania.