Projekt Stop suszy! na kongresie Biogospodarki w Łodzi

07 października 2019 r., w ramach Patronatu Wód Polskich, projekt Stop Suszy! został zaprezentowany na VII Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki w Łodzi.

Na Kongres Biogospodarki składały się wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty. Stworzono przestrzeń dla wszystkich zainteresowanych biogospodarką i szeroko rozumianą ochroną środowiska. W kongresie uczestniczyło blisko stu prelegentów i ponad półtysiaca gości z Polski i świata. Rozmawiano o zrównoważonym rozwoju, bioekonomii, zmianach społecznych i najnowszych technologiach sprzyjających ochronie środowiska, wszystko po to żeby przeciwdziałać negatywnym zmianom klimatycznym. Możliwość wpływania na zmiany klimatyczne, działania antysmogowe, gospodarka odpadami – to gorące tematy, którymi żyje Polska i świat.

Przedstawiciele władz samorządowych, biznesu czy świata nauki uczestniczący w Kongresie mogli wybierać spośród 18 paneli tematycznych. W gronie ekspertów, naukowców, przedsiębiorców, polityków i samorządowców zajmowano się bardzo ważnymi, również dla województwa łódzkiego, tematami  rolnictwa zrównoważonego, bioróżnorodności obszarów wiejskich a także problemów w gospodarce wodnej. Susza, jaka dotknęła ten region pozostawiła niekorzystne ślady, zwłaszcza na gospodarstwach rolnych. Żeby uniknąć w przyszłości takich sytuacji potrzebne są dobre zmiany w gospodarce wodnej.

Wielokrotnie podczas spotkań i paneli podkreślano różnorodność zagadnień, składających się na pojęcie biogospodarki i konieczność właściwego wykorzystania szans kolejnej perspektywy unijnego dofinansowania. Aby skutecznie działać, należy precyzyjnie zdiagnozować problemy, w czym pomagają przygotowywane przez Komisję badania i narzędzia prawne. Tomasz Calikowski z Dyrekcji Badań i Innowacji KE „Zdrowa Planeta” wskazał wśród głównych celów zachowanie bioróżnorodności i dostępu do wody pitnej, zmniejszenie produkcji zwierzęcej czy ograniczenie degradacji środowiska, przypominając, że Komisja chce uczynić Europę kontynentem neutralnym klimatycznie.

O ekohydrologii w odniesieniu do rolnictwa opowiadał prof. dr hab. Maciej Zalewski, dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN. W sesji II na temat zmian klimatu w regionie łódzkim przedstawiono skutki zmieniającego się klimatu jako obecnie największe wyzwanie dla zdrowia publicznego ludzi na całym świecie. Wskazane zostały kluczowe konsekwencje tego procesu, zarówno na świecie, w Polsce i regionie łódzkim. W szczególności uzasadniona została teza, że najpowszechniejszą obserwowaną formą oddziaływania tego procesu jest zaburzenie obiegu wody, skutkujące rosnącym ryzykiem powodziowym i wydłużającymi się okresami suszy. Omówiona została istotna rola miejskich terenów zielonych, nie tylko, jako działanie pro-ekologiczne, ale także w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

W ramach Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej o projekcie Stop Suszy! mówiła dr Małgorzata Stolarska z WIND-HYDRO – Kierownik projektu po stronie Wykonawcy oraz Grzegorz Łukasiewicz z WIND-HYDRO. W czasie wystąpienia szeroko omówiono pierwszy ogólnopolski geoportal dotyczący zjawiska suszy, dostępny na stronie www.konsultacjesusza.pl. Geoportal ukazuje stopień zagrożenia suszą (rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną) w poszczególnych regionach kraju. Co ważne podkreślenia stopień zagrożenie suszą analizowany był w reprezentatywnym przedziale czasu obejmującym ostatnie trzydziestolecie (lata 1987-2018, w przypadku suszy rolniczej – 1997-2018). Na geoportalu można ponadto przejrzeć mapy zasobów wód podziemnych a także propozycje zadań inwestycyjnych, których celem jest przeciwdziałanie skutkom suszy. Ponadto przez cały dzień, informacji o projekcie i problemie suszy uczestnicy mogli usłyszeć na stoisku PPSS Stop Suszy! gdzie informacji udzielał Koordynator projektu Rafał Jakimiak z KZGW PGWWP.