Stop suszy! We Wrocławiu debata nt. przeciwdziałania skutkom suszy w miastach

Minimalizowanie skutków suszy w miastach było tematem kolejnego, trzeciego spotkania w ramach konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Tym razem eksperci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie spotkali się z mieszkańcami, samorządowcami i przedsiębiorcami we Wrocławiu. Wody Polskie prowadzą i planują na Dolnym Śląsku inwestycje hydrotechniczne, których celem jest retencja, czyli magazynowanie wody.

Spotkania konsultacyjne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) odbędą się w 15 miastach w Polsce. Dotąd zorganizowano je w Poznaniu, gdzie dotyczyły przede wszystkim suszy rolniczej, w Zielonej Górze – retencji w stawach i we Wrocławiu – minimalizowania skutków suszy na obszarach zurbanizowanych. – Zróżnicowanie tematyczne poszczególnych spotkań daje wyobrażenie o wielkiej, ogólnopolskiej skali zagrożenia suszą. We Wrocławiu chcieliśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że zagrożenie suszą nie omija także miast. Po zakończeniu konsultacji ze społeczeństwem będziemy mieli gwarancję, że żaden temat nie został pominięty, albo potraktowany pobieżnie, co sprawi, że katalog działań PPSS będzie kompletny i skuteczny – wyjaśnił Wojciech Skowyrski, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Specyfika skutków suszy na obszarach miejskich wymaga wyodrębnienia dla nich w PPSS adekwatnych działań. Kluczowe jest zagospodarowanie opadu deszczu czy śniegu w miejscu ich wystąpienia, tak, by woda, której w pewnych okresach jest za dużo, została zmagazynowana na suchy okres. Jednym z takich działań jest budowa zbiorników na deszczówkę. We Wrocławiu wprowadzono dofinansowanie dla mieszkańców do takich inwestycji. Magazynowanie deszczówki może potencjalnie przynieść oszczędności w zużyciu wody wodociągowej nawet o 50%. Innym sposobem radzenia sobie z suszą w mieście jest zakładanie ogrodów deszczowych i przekształcanie trawników w łąki kwietne. Działania sprzyjające zwiększeniu retencji w mieście pozytywnie wpływają także na ograniczanie skutków ulewnych deszczy i poprawiają klimat miasta.

Wody Polskie na Dolnym Śląsku planują i prowadzą inwestycje hydrotechniczne, które są obecnie w różnym stopniu zaawansowania prac, to m.in. stopnie wodne na Odrze w Malczycach, Lubiążu i Ścinawie.

Konsultacje społeczne projektu PPSS, które odbywają się w ramach realizowanego przez PGW Wody Polskie projektu Stop suszy! potrwają pół roku, do 15 lutego 2020 r. Szczegółowe informacje na temat tych spotkań są dostępne m.in. na stronie www.stopsuszy.pl. PPSS to pierwszy, tak kompleksowy dokument dotyczący walki z suszą w Polsce. Projekt planu jest dostępny na stronie konsultacjesusza.pl i www.stopsuszy.pl. Każdy może złożyć wnioski i uwagi do PPSS poprzez specjalnie przygotowany formularz.

Dokument PPSS, który będzie najważniejszym efektem projektu Stop suszy! wraz z planami gospodarowania wodami i planami zarządzania ryzykiem powodziowym przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Po konsultacjach społecznych projekt PPSS zostanie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a w 2020 r. końcowym akcentem będzie jego przyjęcie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Polska znajdzie się tym samym w gronie 10 państw europejskich, które mają opracowane plany przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały m.in.: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowacja i Ukraina.

Do przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszy Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami art. 240 ust. 2. pkt. 8) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). W projekcie Stop suszy! opracowano dotąd metodykę przygotowywania PPSS, przeprowadzono bezprecedensową ankietyzację wśród 3,5 tys. podmiotów związanych z gospodarką wodną, ochroną środowiska i zarządzaniem kryzysowym. Polem do prezentacji projektu planu stały się m.in. ogólnopolskie konferencje eksperckie oraz kampania społeczna „Pamiętaj o wodzie!”. Całość prac jest finansowana z funduszy europejskich (POIŚ 2014-2020).

Więcej informacji na stronach:

www.stopsuszy.pl www.konsultacjesusza.pl i www.wody.gov.pl