Stop suszy! Ponad tysiąc osób na konsultacjach społecznych projektu PPSS!

Czternaście tegorocznych społecznych spotkań konsultacyjnych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) zgromadziło ponad tysiąc przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się gospodarką wodną oraz m.in. rolnictwem i leśnictwem. Zgłoszono ponad 100 uwag i wniosków do konsultowanego dokumentu. Największe zainteresowanie budzi budowa lub przebudowa zbiorników retencyjnych. Przyjmowanie uwag trwa
– półroczne konsultacje społeczne zakończą się 15 lutego 2020 r.

Dotychczas najaktywniej uwagi i wnioski do projektu PPSS zgłaszali mieszkańcy różnych regionów Polski, w których prowadzone były konsultacje. Podział na poszczególne grupy interesariuszy wygląda następująco: 56% – osoby fizyczne, 19% – gminy i powiaty, 8% – stowarzyszenia i 7% – przedstawiciele Lasów Państwowych. Pozostałe podmioty uczestniczące w procesie zgłaszania uwag to m.in.: przedsiębiorcy, wyższe uczelnie (każdy z nich poniżej 5%). – Konsultacje wciąż trwają i dlatego kompleksowa ocena merytorycznej zawartości zgłaszanych uwag jest dziś przedwczesna. Mimo, że prawie zakończyliśmy fazę debat, to wciąż czekamy na propozycje zgłaszane pisemnie na specjalnym formularzu dostępnym na naszych stronach poświęconych projektowi Stop suszy! Dopiero po debacie, która odbędzie się w 4 lutego 2020 roku w Warszawie oraz zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich uwag, zostaną sformułowane końcowe wnioski – mówi Rafał Jakimiak, starszy specjalista w Wydziale Planowania Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą PGW Wody Polskie, koordynator zespołu opracowującego plan przeciwdziałania skutkom suszy.

Konsultowany właśnie projekt PPSS obejmuje planowanie przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu skutkom suszy w latach 2021-2027. Ustala on m.in. kompetencje we wdrażaniu jego zapisów, w tym wskazuje działania w skali krajowej, regionalnej i lokalnej dla skutecznego zapobiegania skutkom suszy. Projekt PPSS w 25 działaniach ułożonych w katalogu, skupia się na zwiększaniu ilości i dostępności wody, w tym tworzeniu retencji naturalnej i sztucznej oraz edukacji nt. problemu suszy i sposobów jej przeciwdziałania. Katalog opisuje także zakres zmian administracyjnych dla optymalizacji monitorowania suszy, zarządzania kryzysowego na jej wypadek i podnoszenia odporności na oddziaływanie suszy na zasoby wody w glebie (w tym zasoby wód podziemnych), płynące w rzekach i zgromadzone w jeziorach oraz innych zbiornikach.

Spotkania konsultacyjne projektu PPSS odbyły się w tym roku w Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Gliwicach, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku i Łodzi. 4 lutego 2020 r. planowane jest ostatnie spotkanie w Warszawie (szczegółowe informacje na temat spotkań konsultacyjnych dostępne są na stronie www.stopsuszy.pl).

PPSS to pierwszy, kompleksowy dokument dotyczący przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce. Projekt PPSS dostępny jest na stronach: www.stopsuszy.pl oraz www.konsultacjesusza.pl Tam też można składać wnioski i uwagi do PPSS poprzez specjalnie przygotowany formularz.

Dokument PPSS, który stanowi najważniejszy efekt projektu Stop suszy!, wraz z planami gospodarowania wodami i planami zarządzania ryzykiem powodziowym przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Po konsultacjach społecznych projekt PPSS zostanie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a w 2020 r.  końcowym akcentem będzie jego przyjęcie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Polska znajdzie się tym samym w gronie 10 państw europejskich, które mają opracowane plany przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały m.in.: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowacja i Ukraina.

Do przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszy Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami art. 240 ust. 2. pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268). W projekcie Stop suszy! opracowano dotąd metodykę przygotowywania PPSS oraz przeprowadzono ankietyzację wśród 3,5 tys. podmiotów związanych z gospodarką wodną. Polem do prezentacji projektu planu stały się m.in. ogólnopolskie konferencje eksperckie oraz kampania społeczna „Pamiętaj o wodzie!” i przede wszystkim spotkania konsultacyjne. Całość prac jest finansowana z funduszy europejskich (POIŚ 2014-2020).

Więcej informacji na stronach: www.stopsuszy.pl www.wody.gov.pl i www.konsultacjesusza.pl