Stop suszy! Kompleksowa retencja antidotum na suszę hydrologiczną w woj. pomorskim

Częste, intensywne i długotrwałe susze hydrologiczne stanowią poważne zagrożenie dla blisko 35% powierzchni woj. pomorskiego. Podczas konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), które odbyły się 22 października w Gdańsku podkreślano, że zagrożenie suszą hydrologiczną w dorzeczu największej z polskich rzek jest na tyle poważne, że wymaga podjęcia kompleksowych działań w zakresie retencji.

Na konieczność magazynowania wody, eksperci zwracali uwagę w trakcie trwających konsultacji społecznych już po raz kolejny. W katalogu 25 działań niezbędnych do skutecznego przeciwdziałania skutkom suszy opisanych w PPSS, zwiększenie ilości i dostępności wody w skali krajowej, regionalnej i lokalnej zajmuje główną pozycję.

Taki właśnie charakter mają zaplanowane i uwzględnione w PPSS inwestycje spiętrzenia wód jezior Brzuchowo i Mała Cerkwica położonych między Kamieniem Krajeńskim a Pamiętowem. – W województwie pomorskim wysoki potencjał dla kształtowania ilości wód mają także zaplanowane na terenie Borów Tucholskich i Pojezierza Kaszubskiego inwestycje rozwijające naturalną retencję, w tym utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych tych terenów. To wszystko ma podnieść odporność regionu na skutki suszy – wyjaśniła Aleksandra Bodnar, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w Wodach Polskich.

Bodnar dodała, że ze względu na duże zagrożenie suszą hydrologiczną, w przypadku Kujaw i Pomorza, konieczne jest też zwiększenie sztucznej retencji w małych i dużych zbiornikach.
– Jedną z najważniejszych inwestycji Wód Polskich będzie planowana budowa drugiego stopnia wodnego na Dolnej Wiśle, w Siarzewie – powiedziała dyrektor RZGW w Gdańsku.

Spotkania konsultacyjne projektu PPSS odbyły się do tej pory w Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Gliwicach, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Szczecinie i Koszalinie. W tym roku zaplanowano jeszcze debaty w Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku i Łodzi. Spotkania konsultacyjne zakończą się w lutym 2020 r. w Warszawie (szczegółowe informacje nt. spotkań konsultacyjnych dostępne są na stronie www.stopsuszy.pl). PPSS to pierwszy, tak kompleksowy dokument dotyczący przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce. Projekt PPSS dostępny jest na stronach: www.stopsuszy.pl oraz www.konsultacjesusza.pl. Tam też można złożyć wnioski i uwagi do PPSS poprzez specjalnie przygotowany formularz.

Dokument PPSS, który będzie najważniejszym efektem projektu Stop suszy!, wraz z planami gospodarowania wodami i planami zarządzania ryzykiem powodziowym przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Po konsultacjach społecznych projekt PPSS zostanie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a w 2020 r.  końcowym akcentem będzie jego przyjęcie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Polska znajdzie się tym samym w gronie 10 państw europejskich, które mają opracowane plany przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały m.in.: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowacja i Ukraina.

Do przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszy Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami art. 240 ust. 2. pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268). W projekcie Stop suszy! opracowano dotąd metodykę przygotowywania PPSS oraz przeprowadzono ankietyzację wśród 3,5 tys. podmiotów związanych z gospodarką wodną. Polem do prezentacji projektu planu stały się m.in. ogólnopolskie konferencje eksperckie oraz kampania społeczna „Pamiętaj o wodzie!”. Całość prac jest finansowana z funduszy europejskich (POIŚ 2014-2020).

Więcej informacji na stronach: www.stopsuszy.pl, www.wody.gov.pl i www.konsultacjesusza.pl