Powstaje katalog kluczowych działań w celu przeciwdziałania skutkom suszy

Niezbędne działania dla zminimalizowania skutków niedoboru wody oraz suszy w naszym kraju były tematem wtorkowej konferencji Stop suszy! w Bydgoszczy. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracowuje pierwszy w Polsce plan przeciwdziałania skutkom suszy.

Polska ma jedne z najmniejszych zasobów wody w Unii Europejskiej. Ten niekorzystny stan pogłębiają coraz częściej pojawiające się u nas susze. Opracowywany przez Wody Polskie projekt Stop suszy! właśnie wkracza w nową fazę – sporządzenia katalogu kluczowych działań. Magazynowanie wody i niedopuszczanie do zbyt szybkiego jej odpływu do Morza Bałtyckiego to tylko część z tego, co niezbędne w zmaganiach
z suszą. Ta wciąż uzupełniana lista działań, ma już ponad 30 pozycji. Podczas konferencji w Bydgoszczy dyskutowało o tym ponad 170 ekspertów zajmujących
się gospodarką wodną.

– Miejsce naszego spotkania nie zostało wybrane przypadkowo. Bydgoszcz jest stolicą regionu, który należy od najuboższych w wodę w naszym kraju. Inwestycje
w infrastrukturę wodną, które planujemy w woj. kujawsko-pomorskim na pewno przyczynią się do poprawy tego stanu rzeczy. Będą temu towarzyszyły także inne działania o bardzo zróżnicowanym charakterze. Mamy świadomość, że zdecydowane działania są niezbędne – powiedział Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich.

Do planowanych lub realizowanych w woj. kujawsko-pomorskim inwestycji należą m.in.: przebudowa obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego, budowa zbiorników retencyjnych na rzece Bętlewiance, czy też zwiększenie zdolności retencyjnych Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej.

Katalog działań, będący przedmiotem bydgoskiej konferencji, to rezultat m.in. ankietyzacji przeprowadzonej wśród ponad 3,5 tys. interesariuszy. – Po analizie jej wyników oraz kwerendzie wielu dokumentów strategicznych, programów i planów sporządziliśmy listę ponad 30 działań, które można podzielić na działania techniczne
i nietechniczne i pogrupować w cztery bloki: edukacyjne i formalno-prawne, wytyczne i dobre praktyki, zarządzanie, restrykcje i monitoring oraz kształtowanie zasobów wodnych – wyjaśnia Rafał Jakimiak, specjalista z Wydziału Planowania Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy PGW WP, kierownik projektu Stop suszy!

Wśród tych działań można wymienić: budowę małych i dużych zbiorników wodnych, zwiększanie retencji miejskiej i retencji naturalnej na obszarach leśnych, opracowanie dla rolników zbioru dobrych praktyk służących racjonalizacji zużycia wody. – To bardzo ambitne zamierzenia, ale problem tego wymaga. W walce z suszą konieczne są działania podejmowane przez instytucje państwowe, samorządy, użytkowników wód
i organizacje pozarządowe. Niezbędne jest również zaangażowanie społeczeństwa. Dlatego w połowie sierpnia ruszamy z półrocznymi konsultacjami społecznymi planu przeciwdziałania skutkom suszy, w efekcie których lista tego, co trzeba zrobić będzie uzupełniona. Wszystkich, których ta tematyka interesuje, zapraszamy do 15 miast
w Polsce – dodaje Rafał Jakimiak. Szczegółowe informacje o tych konsultacjach będą dostępne na stronie: www.stopsuszy.pl

Rolą planu przeciwdziałania skutkom suszy jest wskazanie działań, które ograniczą negatywny wpływ tego zjawiska na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.
Do przygotowania PPSS Wody Polskie są zobowiązane przepisami ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Polem do prezentacji projektu planu są ogólnopolskie konferencje oraz konsultacje społeczne, które rozpoczną się 15 sierpnia 2019 r. i potrwają do 15 lutego 2020 r. Prace nad planem, finansowane z funduszy europejskich (POIŚ 2014-2020), zostaną sfinalizowane do końca 2020 r. Plan zostanie przyjęty
w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.