Ogłoszenie o konsultacjach społecznych prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) Prezes PGW Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu PPSS. 

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów.

Konsultacje społeczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko projektu PPSS odbywają się w dniach od 25.05 do 24.06.2020 r.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w formie on-line na platformie ZOOM. Po zarejestrowaniu chęci udziału w spotkaniu otrzymają Państwo automatyczną odpowiedź o otrzymaniu zgłoszenia. Po zakończeniu procesu rejestracji zostanie wysłany do Państwa e-mail z potwierdzeniem udziału w spotkaniu oraz linkiem do spotkania on-line.

Więcej informacji na temat konsultacji społecznych:

https://stopsuszy.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacji-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-dla-projektu-ppss/ 

Skan ogłoszenia o konsultacjach społecznych prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy:

Ogłoszenie o konsultacjach OOŚ do PPSS