Konsultacje społeczne dokumentu „Ocena Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu”

Komisja Europejska zaprasza na publiczne konsultacje Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Konsultacje rozpoczęły się dnia 7 grudnia 2017 a trwać będą do dnia 1 marca 2018. Udział w konsultacjach społecznych mogą wziąć zarówno organizacje, jak i osoby prywatne. Szczególnie ważna będzie opinia osób, które zawodowo zajmują się kwestią dostosowania do zmian klimatu i reprezentują wszelkiego rodzaju organizacje z całej UE. Opinie zostaną następnie wykorzystane do oceny Strategii.

Cele Strategii

W 2016 r. Komisja rozpoczęła ocenę Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Ocena ma wykazać, czy realizacja Strategii i jej wyniki spełniły oczekiwania pokładane w niej w 2013 r., kiedy została przyjęta. Strategia ma na celu budowanie odporności terytorium UE poprzez lepsze przygotowanie na skutki zmian klimatu i zwiększanie zdolności do reagowania na te zmiany na wszystkich poziomach sprawowania władzy. Ma ona trzy cele: wspieranie działań państw członkowskich, uodparnianie się na zmiany klimatu w skali UE oraz ulepszenie procesu decyzyjnego.

Ocena Strategii

W ramach oceny zostanie określone jak zmieniały się potrzeby, na które miała być ona odpowiedzią, na przykład w związku z zawarciem porozumienia paryskiego z 2015 r., zgodnie z którym przystosowanie się do zmian klimatu należy traktować jako kwestię takiej samej wagi co ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Ocenę przeprowadza się zgodnie ze standardowymi unijnymi ramami służącymi do badania podejmowanych działań pod kątem znaczenia, spójności, skuteczności, efektywności oraz wartości dodanej w skali UE.

Więcej informacji o konsultacjach tutaj.