Ruszył nabór wniosków do Programu „Moja woda”

Dofinansowanie na przydomowe instalacje retencyjne

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”. Od 1.07.2020 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzą nabór w trybie ciągłym. Wnioski należy składać w wersji papierowej i elektronicznej we właściwym ze względu na lokalizację działki WFOŚiGW.

Więcej informacji na: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska planuje w ramach programu „Moja woda” dofinansowywać powstawanie przydomowych oczek wodnych i instalacji przechwytujących deszczówkę. NFOŚiGW przeznaczy 100 mln zł dla polskich rodzin na instalacje do zbierania wód opadowych. W ramach programu będzie można otrzymać do 85 proc. kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Wnioski do WFOŚ będzie można składać od 1 lipca 2020 r.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/klimat/nowy-program-moja-woda–100-milionow-zlotych-na-20-tysiecy-przydomowych-retencji

Realizacja przydomowych oczek wodnych i stawów ziemnych zasilanych wodami opadowymi, roztopowymi lub gruntowymi jest możliwa w trybie uproszczonych procedur prawnych.

Zgodnie z  art. 394 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310) zbiorniki wodne – stawy – napełniane wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, mogą być wykonywane na podstawie uproszczonej procedury zgód wodnoprawnych, wymagają bowiem jedynie zgłoszenia wodnoprawnego. Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.) budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 nie wymaga pozwolenia na budowę.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi interpretacji przepisów ustawy Prawo Wodne związanych z prawem do sprzedaży gruntu, na którym znajduje się oczko wodne informujemy, że już w marcu 2018 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiło stanowisko w sprawie sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi. Z interpretacji MGMŻŚ jasno wynika, że działki na których znajdują się baseny, oczka wodne, stawy hodowlane nie podlegają prawu pierwokupu przez Skarb Państwa. Prawo pierwokupu dotyczy tylko naturalnych zbiorników wód stojących.

Opinia prawna: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/opinia-prawna-w-sprawie-prawa-pierwokupu-w-przypadku-sprzedazy-gruntow-pod-srodladowymi-wodami-stojacymi