Rejestracja na konsultacje społeczne 2019/20

Konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy podlega 6-miesięcznym konsultacjom społecznym. Ogłasza je Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Konsultacje mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy może wziąć w nich udział, zgłaszać uwagi i wnioski. Prowadzone są w trybie określonym w przepisach Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081).

Konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy
odbywają się od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że udział w spotkaniach konsultacyjnych jest bezpłatny. Ze względu na wielkość lokali, gdzie odbywają się konsultacje społeczne, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu zostanie wysłane na podany w formularzu adres e-mail na tydzień przed spotkaniem.

Organizator nie zapewnia przejazdów i noclegów ani nie zwraca poniesionych w związku z tym kosztów.

Prezentacja elementów projektu Planu w formie systemu online z przeglądarką działań katalogowych wraz z modułem geoportalu jest dostępny na https://konsultacjesusza.pl/ 

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy jest do pobrania TUTAJ