Światowy Dzień Mokradeł

Poznaj obszary Ramsar w Polsce.

  • wyznaczenia odpowiednich obszarów w celu włączenia ich do listy obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu: 
  • wdrożenia planowania mającego na celu ochronę obszarów wodno-błotnych umieszczonych na liście; 
  • racjonalnego użytkowania wszystkich mokradeł; 
  • współpracy międzynarodowej w zakresie wdrażania Konwencji. 

Rocznica podpisania Konwencji Ramsarskiej jest okazją dla wszystkich narodów i ludzi do spotkania się w celu pobudzenia świadomości, docenienia i podjęcia działań na rzecz mokradeł. Obchodzone corocznie od 1997 roku święto nie tylko upamiętnia podpisanie dokumentu 53 lata temu w irańskim mieście Ramsar, ale przede wszystkim symbolicznie daje głos terenom podmokłym, aby znalazły miejsce w naszej świadomości i zyskały uwagę, na jaką zasługują. 

W przeciwdziałaniu skutkom suszy istotna jest ochrona bioróżnorodności oraz ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Wśród takich obszarów wymagających ochrony, których odtworzenie przyczyni się silnie do łagodzenia skutków suszy są obszary mokradłowe. Mokradła, torfowiska oraz bagna z uwagi na zdolności do magazynowania dużych ilości wody, jak również zasobów węgla, są niezwykle ważne dla środowiska. Materia organiczna, z której się składają jest głównym wskaźnikiem jakości gleb i wpływa korzystnie na ich właściwości fizykochemiczne. Decyduje między innymi o zdolności zatrzymywania w glebie składników odżywczych, poprawia właściwości infiltracyjne, ogranicza parowanie oraz zwiększa zdolność magazynowania wody, dzięki czemu struktura gleby utrzymana zostaje na odpowiednim poziomie.  

W kontekście obserwowanych współcześnie zmian klimatu, występujących w ostatnich latach na świecie oraz w Polsce (okresów suszy oraz innych ekstremalnych zjawisk hydrometeorologicznych związanych z przyspieszonym obiegiem wody w środowisku), obszary mokradłowe nabierają szczególnego znaczenia. Pełnią one nie tylko istotną rolę retencjonując wodę, pochłaniając CO2 zawarte w atmosferze, ale również przyczyniając się do utrzymania bioróżnorodności oraz ochrony cennych gatunków roślin i zwierząt. 

Mokradła różnych typów stabilizują odpływ i przepływ rzek, chronią także wodę przed nadmiernym parowaniem. Mokradła zalewowe przejmują wezbrania cieków, a następnie powoli oddają wodę. Bagna i torfowiska są terenami, na których utrzymuje się trwale wysoka zwartość wody słodkiej – nawet do 95%. Dzięki specyficznej budowie odpływ wód podziemnych i powierzchniowych jest przez nie hamowany, a woda może być magazynowana na zasadzie chłonnej gąbki. Woda z topniejącego śniegu, zamiast spływać wprost do rzeki, zatrzymywana jest na dłużej w bagnach, z których może odpływać powoli przez całe lato. Zapobiega to wezbraniom rzek w okresie wiosennym – im więcej mokradeł znajduje się na obszarze, z którego woda spływa do rzeki, tym mniejsze jest niebezpieczeństwo powodzi. Z powolnym odpływem wód wiąże się jednocześnie ochrona przed suszą. Podczas suszy woda ta jest powoli uwalniana do otoczenia, co pomaga roślinom przetrwać ten trudny okres.  

W klimacie przejściowym występującym w Polsce około 30-40% opadów pochodzi z wody krążącej w obrębie kontynentu. Mokradła wręcz ” produkują” opady. Odparowana woda powraca w postaci deszczu (z opadami konwekcyjnymi, takimi jak krótkotrwałe letnie burze) oraz mgły i rosy. W przypadku deszczu nie zawsze będzie on padał na ten sam obszar, z którego woda wyparowała, ponieważ chmury przemieszczają się z siłą wiatru, ale w skali regionalnej tereny podmokłe tworzą „pompę hydrologiczną”. Im więcej terenów podmokłych w krajobrazie, tym mniejsze ryzyko suszy. 

Official website of World Wetlands Day by Ramsar – 2 February – World Wetlands Day 

Ramsar (Ramsar Sites Information Service).  

Światowy Dzień Mokradeł 2024 – Ministerstwo Infrastruktury – Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

Poland | The Convention on Wetlands, The Convention on Wetlands (ramsar.org) 

Położenie obszarów Ramsar w Polsce na tle innych form ochrony przyrody można sprawdzić na stronie Geoserwisu GDOŚ