Susza w Polsce

92 proc. gmin w Polsce obsianych zbożem jarym jest zagrożonych suszą, wynika z danych Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Problem ten dotyczy blisko 65 proc. powierzchni gruntów ornych. Szczególnie dotknięte tym problemem są uprawy zbóż jarych i zbóż ozimych, a także krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz rzepaku i rzepiku.

Sytuacja staje się coraz bardziej poważna. W większości kraju deszcz praktycznie nie padał od kwietnia. Występowały najwyżej punktowe opady, czemu towarzyszyły bardzo wysokie temperatury. Taka sytuacja powoduje, iż susza stale pogłębia się w Polsce. Niestety prognozy pogody też nie są sprzyjające. Aby poprawić sytuację potrzebne są kilku- a nawet kilkunastodniowe opady deszczu. Obecnie prognozuje się jedynie dwudniowe załamanie pogody, jednak też z gwałtownymi opadami deszczu, które specjalnie sytuacji nie poprawią. Stan wody w głównych ciekach układa się w strefie wody niskiej i średniej. Natomiast aktualna pojemność na zbiornikach wodnych administrowanych przez Wody Polskie kształtuje się na poziomie 80-90% pojemności normalnej. Taki stan rzeczy związany jest z niewielkimi dopływami wód do zbiornika.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który monitoruje suszę rolniczą w Polsce, w swoim komunikacie za okres od 1 kwietnia do 31 maja podaje, że susza dotyczy całego kraju, a w większości województw nawet 100 procent gmin. Największy niedobór wody zanotowano na Kaszubach i na Lubelszczyźnie.

Susza, obok zjawiska powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych i bezpośrednich zjawisk naturalnych oddziałujących na środowisko. gospodarkę i lokalne społeczności. Jednakże w przeciwieństwie do powodzi nie ma praktycznie możliwości prowadzenia działań doraźnych, które przyczynią się do zminimalizowania skutków suszy. W walce z suszą potrzebne są działania długofalowe, strategiczne które poprzez swą ilość przyczynią się do minimalizowania jej skutków. Takim działaniem jest m.in. opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy, który jest głównym, strategicznym dokumentem w Polsce, zgodnie z którym prowadzi się walkę z suszą.

Wody Polskie, od 2016 r. realizują projekt pn. „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”. Celem tego projektu jest oszacowanie zagrożenia wystąpienia suszy na poziomie m.in. gminy, a także zaproponowanie działań minimalizujących skutki suszy oraz umożliwiających jej przeciwdziałanie. Obecnie w Polsce opracowane są plany przeciwdziałania skutkom suszy na poziomie regionów wodnych, które zostały wykonane w latach 2014-2017. Plany te dostępne są na stronach poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej. W planach tych zawarty jest katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy, a także program działań przypisany dla poszczególnych obszarów. Programy te stanowią wykaz działań, które mogą podjąć m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ale także każdy obywatel z osobna, w celu ograniczenia skutków suszy.

Polska nie jest jedynym krajem w Europie, który obecnie mierzy się z tym zjawiskiem. Obecnie susza występuje również w krajach Europy północnej, środkowej i wschodniej.