Susza

Susza – jest zjawiskiem naturalnym, ciągłym o zasięgu regionalnym, objawiającym się tymczasowym ograniczeniem dostępności wody (poniżej średniej w określonych warunkach naturalnych). W wykładni prawa jest definiowana jako katastrofa naturalna (Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 333).
Suszę należy odróżniać od niedoborów wody, które są efektem działalności antropogenicznej, tj. realizowane zapotrzebowanie na wodę przekracza dostępne zasoby wodne. Nałożenie się w czasie występowania suszy na istniejące niedobory wody bardzo często warunkuje występowanie susz ekstremalnych co do ich intensywności, a także czasu trwania.
Pod pojęciem suszy mieszczą się cztery jej typy genetyczne, a mianowicie susza atmosferyczna, glebowa (rolnicza), hydrologiczna oraz hydrogeologiczna. Wymienione typy suszy wyznaczają kolejne etapy rozwoju tego zjawiska, a ich przebieg i procesy powstawania prezentuje schemat propagacji suszy w cyklu hydrologicznym.

Susza jest obecnie, obok powodzi, jednym z głównych zagrożeń związanych z wodą, a jednocześnie jest zjawiskiem najbardziej złożonym, gdyż dotyczy nie tylko spadku dostępności wody, ale również niesie ze sobą zagrożenie w postaci negatywnych skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych. (opis przygotowano na podstawie treści PPSS dla regionów wodnych)