Aktualności

Czytaj więcej o:

Jak wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego, mamy w Polsce jedne z najmniejszych dostępnych zasobów wodnych, w porównaniu do innych krajów europejskich. To skłania nas do intensywnych działań związanych ze zwiększaniem retencji w kraju. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie sukcesywnie zwiększa retencję, która obecnie zbliża się do poziomu 7%. Średnia europejska to 20%, dlatego konieczne są dalsze działania inwestycyjne. Niezbędna jest również edukacja społeczna, która zwiększy świadomość mieszkańców naszego kraju związaną z koniecznością ochrony oraz powiększania zasobów wodnych.

Raport GUS:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/polska-na-drodze-zrownowazonego-rozwoju-inkluzywny-wzrost-gospodarczy,41,2.html

 

Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy przyjęty w drodze rozporządzenia

Czytaj więcej o: Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy przyjęty w drodze rozporządzenia

Dnia 3 września 2021 roku, Minister właściwy
ds. gospodarki wodnej opublikował rozporządzenie w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Celem dokumentu jest wskazanie najistotniejszych kierunków działań, które pomogą zapobiec kryzysowi wodnemu w Polsce. Dzięki realizacji jego założeń możliwe będzie zapewnienie odpowiedniej ilości i co najmniej dobrej jakości wody niezbędnej dla społeczeństwa, środowiska i wszystkich sektorów gospodarki narodowej. Na podstawie ustawy Prawo Wodne rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) określa, w jaki sposób w najbliższych latach podejmowane będą działania dotyczące zarządzania zasobami wodnymi, zarządzania kryzysowego i szacowania strat spowodowanych suszą. Celem jest ograniczenie jej skutków, przez optymalne działania, zarówno techniczne – w tym inwestycyjne, jak i nietechniczne – np. poprzez edukację społeczną. Istotne w procesie przeciwdziałania temu zjawisku są różnego typu działania związane z powiększaniem dyspozycyjnych zasobów wodnych – zarówno z zakresu dużej, jak i małej retencji. PPSS jest dokumentem nie tylko dla urzędników państwowych, ale również dla przedsiębiorców oraz osób indywidualnych. W przeciwdziałanie skutkom suszy może zaangażować się każdy mieszkaniec kraju. Zatwierdzony Plan znajduje się pod linkiem: link Czytaj więcej „Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy przyjęty w drodze rozporządzenia”

Ruszają konsultacje społeczne projektu Programu przeciwdziałania niedoborowi wody

Czytaj więcej o: Ruszają konsultacje społeczne projektu Programu przeciwdziałania niedoborowi wody

Polska należy do grupy państw zagrożonych deficytem wody. Ze względu na położenie geograficzne i wynikające z niego niekorzystne warunki hydrologiczne ma niewielkie zasoby wodne. W ostatnich latach, w konsekwencji postępującej antropopresji oraz zmian klimatu, problem deficytu wody i związanego z nim zjawiska suszy nasilił się. Obecnie Polska magazynuje wodę w zbiornikach retencyjnych na poziomie ok. 4 mld m3, co stanowi tylko ok. 6,5 proc. objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Tymczasem warunki fizyczne i geograficzne Polski stwarzają możliwości retencjonowania na poziomie ok. 15 proc.

Aby ograniczyć ryzyko powodziowe oraz złagodzić skutki suszy został opracowany „Program przeciwdziałania niedoborowi wody”. Program będzie uwzględniać wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych wyróżnione ze względu na skalę – mikro-, małą i dużą retencję oraz rodzaj retencji – naturalną i sztuczną.

Czytaj więcej „Ruszają konsultacje społeczne projektu Programu przeciwdziałania niedoborowi wody”

Woda pitna a podlewanie ogródków i trawników. Apele gmin

Czytaj więcej o: Woda pitna a podlewanie ogródków i trawników. Apele gmin

W czasie weekendu w prasie i w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że w stu polskich gminach już wprowadzono ograniczenia w korzystaniu w wody wodociągowej dla celów innych niż bytowe. Głównym powodem jest zwiększone zużycie wody z powodu upałów, co prowadzi do spadków ciśnienia w sieci wodociągowej. Na ogół bezpośrednią przyczyną takich spadków jest podlewanie przydomowych ogródków i trawników.  Polsce nie braknie wody pitnej, ale warto zmienić nawyki.

Czytaj więcej „Woda pitna a podlewanie ogródków i trawników. Apele gmin”