O projekcie

Cel projektu

Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Dzięki przemyślanym, strategicznym działaniom można jedynie w długofalowej perspektywie minimalizować jej skutki. Właśnie w celu pozyskania takiego narzędzia powstaje plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). To pierwszy tak kompleksowy projekt działań w tej dziedzinie w naszym kraju.

PPSS wraz z planami: gospodarowania wodami, zarządzania ryzykiem powodziowym oraz utrzymania wód, przyczynią się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Ich celem jest zapewnienie odpowiedniej ilości wód o co najmniej dobrej jakości, która będzie użyteczna dla społeczeństwa, środowiska oraz wszystkich działów gospodarki narodowej. W ramach PPSS zostanie dokonana identyfikacja i hierarchizacja obszarów zagrożonych wystąpieniem zjawiska suszy na poszczególnych obszarach dorzeczy oraz ocena potrzeb w zakresie ochrony przed suszą. Zostanie również opracowany zestaw działań mający na celu ograniczanie i łagodzenie skutków oddziaływania suszy na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.

Opracowanie zostanie udostępnione do publicznej wiadomości, co przyczyni się do wzrostu świadomości o skali zagrożenia i posłuży zapewnieniu dostępu do aktualnych informacji o narażeniu poszczególnych obszarów na ryzyko wystąpienia zjawiska suszy oraz zaplanowaniu odpowiednich działań prewencyjnych na obszarach dorzeczy.

Efekt rzeczowy

Efektem projektu będzie zaktualizowana metodyka wykonywania planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz plan przeciwdziałania skutkom suszy z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy, który powstanie na podstawie zaktualizowanej metodyki. Plan będzie zawierał:

  • analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,
  • propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych,
  • propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji,
  • katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.
Planowany okres realizacji

Lata 2016-2020

Wartość projektu

Źródłem finansowania projektu jest: II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (środki Funduszu Spójności).

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 16 000 000,00 zł

Planowana kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 13 600 000,00 zł

Planowana kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 2 400 000,00 zł