WEI – wskaźnik zużycia wody został wprowadzony przez EEA

WEI – wskaźnik zużycia wody został wprowadzony przez EEA (European Environment Agency) w celu określenia wykorzystania zasobów wodnych. Dzięki wskaźnikowi WEI moŜna określić, czy wielkości poborów wody w danym kraju są stałe w kresie długoterminowym.